Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.II 370-AN1-2LJA2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Legal English: Niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Legal English Basics, Cyganik, M, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Professional English in Use. Law, Brown G., Rice S., CUP, 2007

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Latham - Koenig C. Oxenden C., English File, upper - intermediate , OUP, 2014.

Ewans V., Career Paths, Secretarial, Express Publishing, 2013.

de Chazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

McCarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2012.

zasoby internetowe

www.voanews.com (Voice of America), www.bbc.co.uk (BBC News),www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers), www.forum, network.org, www.linguahouse.com, www. quizlet.com

www.learnenglish.britishcouncil.org, www.learn-english-today.com/lessons, www.ted.com, www.un.org ( UN, News),www.reuters,com ( Reuters), www.thenews.pl ( Polskie Radio dla Zagranicy, English Section), www.oup.com (Oxford University Press) , itp.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej.

KA6_UK3: absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KA6_KK2: absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

kolokwium/test kontrolny, projekty i ćwiczenia praktyczne, esej/wypracowanie, prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej, ocena wykonania zadań e-learningowych, egzamin ustny i pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywności/zadania/prace podlegające ocenie:

1. Regularna obecność na zajęciach – student może opuścić 2 sesje zajęciowe (90 minut jedna sesja) w semestrze bez usprawiedliwienia.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i testów/prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

- zaliczenie kursu e-learningowego na minimum 51%,

- zaliczenie prezentacji ustnej na temat związany z dziedzinami umiejscowionymi w naukach prawnych, polityce i administracji lub o zarządzaniu i jakości.

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów/prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Kryteria oceniania powyższych aktywności/zadań/prac wg skali procentowej przyjętej w SPNJO:

ocena bdb: 90-100%

ocena db+: 80-89%

ocena db: 70-79%

ocena dst+: 60-69%

ocena dst: 51-59%

ocena ndst: poniżej 51%

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Część II lektoratu kończy się egzaminem (po 4 semestrze studiów).

Egzamin składa się z części pisemnej (80 punktów) i ustnej (20 punktów).

Kryteria zaliczenia całego egzaminu wg. skali procentowej przyjętej w SPNJO (j.w.).W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

1. Analiza językowa bieżących artykułów związanych z prawem administracyjnym.

2. Prawo karne.

3. Postępowanie karne.

4. Miranda rights.

5. Prawo własności intelektualnej.

6. Prawo podatkowe. Raje podatkowe.

7. Prawo rodzinne.

Tematy ogólne:

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Wpływ nowoczesnych technologii na życie społeczne i zawodowe człowieka.

Creative writing/in class writing practice: citation and referencing; avoiding plagiarism; examination essays; writing headings and paragraphs.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Prowadzenie zajęć e-learningowych z wykorzystaniem platformy eduportal.

5. Wykład.

6. Praca z tekstem.

7. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

8. "Flipped class".

9. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 211
Ewa Wyszczelska 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)