Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AN1-2PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecany wykaz aktów prawnych:

1) Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zalecana literatura podstawowa:

1) Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Warszawa 2020.

4) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium składające się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania kolokwium to 60 minut.

Punktacja:

Skala ocen od 2 do 5.

bardzo dobry - co najmniej 91%, 28-30 pkt

dobry plus - co najmniej 81%, 25-27 pkt

dobry - co najmniej 71%, 22-24 pkt

dostateczny plus - co najmniej 61%,19-21 pkt

dostateczny - co najmniej 51%, 16-18 pkt

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Sektor finansów publicznych

3. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

4. Zasady budżetowe

5. Procedura budżetowa państwa

6. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:00 - 16:45, sala 215
Piotr Woltanowski 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)