Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i prawo urzędnicze 370-AN1-2PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011;

2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009;

3. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2019;

Literatura uzupełniająca:

4. J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej (na tle prawa wspólnotowego), Toruń 2008;

5. M. Stec, Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008;

6. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006;

7. A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

Wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej – KA6_WG3, ocena wykonywania zadań w e-learningu, egzamin pisemny

Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej -KA6_WK2; ocena wykonywania zadań w e-learningu, egzamin pisemny

Umiejętności, absolwent potrafi:

Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji- KA6_UW1; ocena wykonywania zadań w e-learningu, egzamin pisemny

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych; dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego – KA6_KR1;ocena wykonywania zadań w e-learningu, egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej na podstawie omówienia zagadnień podanych z udostępnionej wcześniej listy.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

- Pojęcie prawa pracy i prawa urzędniczego

- Źródła

a) prawa pracy

b) prawa urzędniczego

- Podstawowe prawa pracownika - prawo swobodnego wyboru pracy, dobrowolność nawiązania stosunku pracy, prawo do ochrony dóbr osobistych , prawo do równego traktowania, prawo do wypoczynku, prawo do bhp, prawa zbiorowe

- Ochrona pracownika przed dyskryminacją w zatrudnieniu

- Pojęcie stron stosunku pracy według kodeksu pracy. Pojęcie pracownika samorządowego i członka korpusu służby cywilnej

- Stosunek pracy i jego rodzaje

a) umowny

b) z mianowania

c) z powołania

d) z wyboru

- Zmiana stosunku pracy

- Rozwiązanie stosunku pracy

a) według kodeksu pracy

b) w pragmatykach

c) roszczenia

- Wygaśnięcie stosunku pracy

- Prawo do wynagrodzenia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej

- Obowiązek wykonywania poleceń służbowych, zakazy zatrudniania w przypadku pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej

- Obowiązek składania oświadczeń majątkowych i poddawania się ocenom przez pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej

- Wydanie świadectwa pracy jako obowiązek pracodawcy związany z ustaniem stosunku pracy

- Odpowiedzialność

a) materialna

b) porządkowa

c) dyscyplinarna

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, metoda pokazu w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:25, sala 215
Aneta Giedrewicz-Niewińska 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)