Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo gospodarcze publiczne 370-AS1-3PPG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

2. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

3. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Kometarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

- ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę także z zakresu administracji oraz posiada wiedzę potrzebną do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - K_W12; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa - K_U04; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

- potrafi wyróżnić podstawowe modele i funkcje administracji oraz prognozować procesy i zjawiska społeczne związane z administracją z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi - K_U05; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

- potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą podstawowych materii administracyjnych - K_U07; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej - K_U10; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji - K_K03; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07; sposób weryfikacji: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), ocena wykonania zadań w ramach e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ustny, ocenianie ciągłe (w tym aktywność w trakcie zajęć), z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Odpowiedzi opisowe na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów. Skala ocen od 2 do 5.

Poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa gospodarczego. Wykład obejmuje w szczególności:

- przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki;

- charakterystykę publicznego prawa gospodarczego;

- regulację prawną organizacji wykonywania funkcji państwa wobec gospodarki;

- regulację prawną realizacji funkcji państwa wobec gospodarki;

- regulację prawną stosunku państwa do samorządowej działalności gospodarczej;

- ochronę prawną konkurencji (wprowadzenie do prawa antymonopolowego).

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, zajęcia e-learningowe, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 213
każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala e-learning
Maciej Etel 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)