Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilowanie kryminalne 370-KN2-2PRK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - KP7_WG4; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

- w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologicznopsychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa - KP7_WG5; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

- w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - KP7_WK1; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- w prawidłowy sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, interpretacji i prezentacji danych ilościowych i jakościowych charakteryzujących przestępczość - KP7_UW2; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KP7_UO1; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym - KP7_KK1; sposób weryfikacji: praca pisemna, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna (test) składająca się z 10 pytań zamkniętych

- dodatkowo studenci szczególnie aktywni na zajęciach premiowani będą podwyższeniem oceny końcowej.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje poniższe zagadnienia:

1. Podstawowe zagadnienia profilowania kryminalnego – źródła oraz rys historyczny.

2. Cele i przydatność profilowania kryminalnego.

3. Modele profilowania kryminalnego.

4. Zasady i etapy tworzenia profilu nieznanego sprawcy przestępstwa.

5. Profilowanie w sprawach zabójstw – klasyfikacja sprawców.

6. Profilowanie w sprawach przestępstw seksualnych oraz podpaleń – klasyfikacja sprawców.

7. Profilowanie kryminalne w sprawach zaginięć osób oraz niejednoznacznych zgonów.

8. Analiza zachowania przestępcy.

9. Opis i analiza miejsca zdarzenia.

10. Motyw zbrodni.

11. Modus operandi i zachowania specyficzne.

12. Teorie na temat kształtowania się skłonności do popełniania seryjnych zabójstw.

13. Analiza wiktymologiczna.

14. Formułowanie profilu na potrzeby policji oraz organów procesowych – prokuratury i sądu.

15. Przestępcy seryjni – studium przypadku.

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 10:00, sala 120
Maria Hapunik 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)