Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne warsztaty językowe 370-KN2-2SWJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii i prawa.

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę na temat interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej – K_W01;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- ma umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – K_U17;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K-K01

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - -K06

Po kursie student będzie:

- posiadał uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa

(materialnego, ustrojowego i procesowego) i pozostałych

zagadnień związanych z obszarem bezpieczeństwo (KA7_WG3),

- potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych

warunkach przez właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego

z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych,

poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji

z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej

analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych

informacji (KA7_UW1),

- potrafił ukierunkowywać innych w zakresie samodzielnego

planowania i realizowania własnego uczenia się przez całe

życie (KA7_UU2),

- gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania

i organizowania działalności na rzecz środowiska

publicznego podejmując czynności obszarze bezpieczeństwa (KA7_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie:

I. Wyniku kolokwium przeprowadzonego wg zasad opisanych poniżej

II. Frekwencji (liczba dopuszczalnych nieobecności - 2; skutkiem każdej kolejnej jest odpowiedź na dyżurze w ciągu maksymalnie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności lub pracę na zaliczenie w trybie e-learningowym; obecności niezaliczone wpływają negatywnie na ocenę końcową);

III. Aktywności i realizacji prac dodatkowych - dodatkowa aktywność może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w stosunku do studentów realizujących zajęcia w ramach IOS lub niemogących uczestniczyć w zajęciach z uwagi na wyjazdy zagraniczne (np. Erasmus), zastrzega się możliwość zaliczenia nieobecności, a także zaliczenia przedmiotu w formie ustnej. Zaliczenie w tej formie odbywa się na uzasadniony wniosek do prowadzącego ćwiczenia.

---------------------------

Informacje o kolokwium:

-15 pytań jednokrotnego wyboru - a) b) c) - 1pkt za każdą prawidłową odpowiedź

-3 pytań otwartych w oparciu o tekst (np. artykuł, abstrakt, fragment tekstu prawnego) - 1pkt za prawidłową odpowiedź

-1 pytania otwartego w oparciu o materiał audio-video - 2pkt za prawidłową odpowiedź

Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Próg zaliczenia: 10 pkt.

Skala ocen poniżej:

18-20 -- BDB

16-17 -- DB+

14-15 -- DB

12-13 -- DST+

10-12 -- DST

Test można rozpocząć o dowolnej porze, w wyznaczonym dniu – od godziny 00:00, do 23:59. Maksymalny czas wypełniania testu to 2h. Możliwe jest jednokrotne uruchomienie testu.

Zakres tematów:

W zależności od liczby spotkań stacjonarnych, do wyboru przez studentów na pierwszych zajęciach, są następujące moduły:

1. Firearms in USA, EU and Poland

2. Police in EU, USA, Japan

3. War in Ukraine

4. NATO

5. Military

6. Psychopathy and Culpability

7. Polish Criminal Code – translation excercises

8. Family law and domestic violence

9. Incarceration in the United States and Poland

10. Inne propozycje wysunięte przez studentów

Moduły składają się z zadań opracowywanych przez studentów samodzielnie (w tym w ramach e-learningu asynchronicznego) oraz konsultowanych i realizowanych stacjonarnie w ramach pracy grupowej.

Ostatnie spotkanie stacjonarne poświęcone jest powtórce do kolokwium.

Metody dydaktyczne:

-praca z anglojęzycznym tekstem,

-dyskusja, praca w grupach,

-e-learning asynchroniczny,

-lektura tekstów w jęz. angielskim,

-tłumaczenie tekstów prawnych lub prawniczych z jęz. angielskiego na jęz. polski

-tłumaczenie tekstów prawnych lub prawniczych z jęz. polskiego na jęz. angielski

-dyskusja na wybrane tematy w języku angielskim

-oglądanie materiałów audio-video związane z tematem danego modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 12:15 - 13:30, sala 120
Piotr Czeczot 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)