Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa publicznego 370-PN5-1HPA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

Uzupełniająca:

1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012;

2) A. Lityński: Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002;

3) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

4) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1996;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- KP7_WG2; sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KP7_WG6; sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KP7_WK2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym – KP7_UW2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KP7_UU1, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KP7_UU2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KP7_KO1, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny;

- absolwent potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KP7_KK2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Egzamin pisemny lub ustny ( w wyjątkowych przypadkach) - I i II termin .

Oceniana będzie umiejętność udzielenia w formie opisowej odpowiedzi na 5 pytań z listy zagadnień przekazanych na wykładzie. Za każde pytanie maksymalnie 1 punkt. Skala ocen od 2 do 5.

2,5 - 2,75 pkt - dst,

3 - 3,25 pkt dst plus,

3,5 - 3,75 pkt - db,

4 - 4,25 pkt db plus,

4,5 - 5 pkt - bdb.

Uzyskanie maksymalnej liczby punktów za zadania e-learningowe podnosi ocenę końcową o pól stopnia.

Zakres tematów:

Wykłady:

1) Zgromadzenia stanowe w Europie. Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

2) Proces inkwizycyjny w Europie i jego odmiany.

3) Ustrój francuskiej monarchii absolutnej i państw absolutyzmu oświeconego.

4) System rządów parlamentarno-gabinetowych w Anglii

5) Początki monarchii konstytucyjnej w Polsce. Konstytucja 3 maja.

6) Szkoła humanitarna w prawie karnym. Kodeksy karne doby absolutyzmu oświeconego.

7) Ustrój Francji doby rewolucji i w czasach napoleońskich.

8) Rozwój prawa i postępowania karnego w Europie w XIX wieku i I połowie XX wieku.

9) Akty konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej . Państwo autorytarne na przykładzie Polski po 1926 r.

10) Organizacja administracji publicznej i struktura sądownictwa w II Rzeczypospolitej Polskiej.

11) Szkoła socjologiczna w prawie karnym i kodeks Makarewicza.

12) Ustrój państw totalitarnych – ZSRR i III Rzeszy.

13) Prawo karne Polski Ludowej.

Zagadnienia na egzamin – rok akademicki 2023/24

1. Znaczenie poglądów F. K. v. Savigny dla nauki i nauczania historii prawa.

2. Szkoła historyczna w prawoznawstwie.

3. Ordalia w Europie i Polsce.

4. Istota i odmiany procesu inkwizycyjnego.

5. Constitutio Criminalis Carolina.

6. Benedykt Carpzov i jego Practica nova.

7. Korona Królestwa Polskiego. Państwo polskie jako osoba prawna.

8. Zgromadzenia stanowe w średniowiecznej i nowożytnej Europie (Stany Generalne, parlament angielski, Sobór Ziemski).

9. Polski sejm szlachecki: skład, kompetencje, porządek obrad.

10. Fenomen sejmików w RP Szlacheckiej.

11. Cechy feudalnej monarchii absolutnej na przykładzie Francji, Anglii i Rosji.

12. Biurokratyczny model administracji wg Maxa Webera. Wykaż na dowolnym przykładzie monarchii absolutnej.

13. Program kodyfikacji prawa a nowożytne doktryna prawa natury.

14. Postulaty humanitarystów w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego.

15. Sprawa Jana Calasa i jej znaczenie dla rozwoju prawa karnego.

16. Cesare Beccaria.

17. Polscy pisarze prawnicy humanitaryści.

18. Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Theresiana, Leopoldina, Josephina, Franciscana.

19. System parlamentarno-gabinetowy w Anglii.

20. Konstytucja USA. Trójpodział władz.

21. Amerykański Bill of Rights i pozostałe poprawki do konstytucji USA.

22. Polskie prawa kardynalne 1768 a artykuły henrykowskie 1573.

23. Rada Nieustająca.

24. Trójpodział władz w konstytucji 3 maja.

25. Recepcja idei humanitarnych w prawie polskim czasów stanisławowskich.

26. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.

27. Trójpodział władz wg pierwszej konstytucji francuskiej.

28. Koncepcje ustrojowe konstytucji jakobińskiej.

29. Cezaryzm-bonapartyzm a ustrój.

30. Rada Stanu we Francji od 1799 r.

31. Ustrój Księstwa Warszawskiego.

32. Sądownictwo w Księstwie Warszawskim. Rada Stanu.

33. Kodeksy karne napoleońskie.

34. Proces mieszany wg napoleońskiego k.p.k.

35. Znaczenie francuskiej Karty konstytucyjnej dla rozwoju konstytucjonalizmu w Europie.

36. Autonomia Galicji.

37. Pozytywizm prawniczy.

38. Źródła prawa karnego obowiązującego na ziemiach polskich w XIX w.

39. Komisja Kodyfikacyjna II RP – organizacja, rezultaty prac.

40. Mała konstytucja 1919, Konstytucja marcowa, nowela sierpniowa 1926, konstytucja kwietniowa.

41. Ustrój ZSRR na podstawie konstytucji stalinowskiej 1936.

42. Ustrój państwa faszystowskiego na przykładzie Włoch i Niemiec.

43. Ustrój państwa autorytarnego na przykładzie Polski.

44. Szkoła socjologiczna w prawie karnym. Franz v. Liszt.

45. Polski kodeks karny 1932 r. Przestępstwo i kara.

46. Zasady k.k. z 1932 r. Środki zabezpieczające.

47. Proces mieszany wg polskiego k.p.k. z 1928 r.

48. Prawo karne a terror w ZSRR w czasach stalinowskich.

49. Prawo karne w Polsce czasów stalinowskich. Akty prawne, skala represji.

50. Przekształcenia procedury karnej w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej.

51. Zmiany w organizacji i właściwości sądownictwa w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej.

52. Konstytucja PRL z 1952 r.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny – wyłożenie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii prawa publicznego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego. Wykłady prowadzone w postaci bezpośredniego kontaktu ze studentami w sali /14 godzin/ oraz w formie e-learningu synchronicznego /8 godzin/. 4 godziny wykładu zostaną zrealizowane w formie asynchronicznej jako zadania e-learningowe do samodzielnego wykonania w oparciu o materiały przekazane przez prowadzącego drogą elektroniczną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 104
Piotr Fiedorczyk 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)