Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacińska terminologia prawnicza 370-PN5-1LTP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. Gajda, B. Lubińska, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, pod red. naukową E. Gajdy, Toruń 2014.

2. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009.

3. W. Wołodkiewicz (red.), Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.

4. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji łacińskich i pochodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

2. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001.

3. K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

4. M. Zabłocka, Rzymskie korzenie współczesnego języka prawniczego, w: Prawo, język, etyka, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa 2010, s. 9-16.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą (KA7_WK2); sposób weryfikacji: sprawdzian pisemny; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu,

- zna i rozumie terminologie właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (KA7_WK3); sposób weryfikacji: sprawdzian pisemny; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu,

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (KA7_UW1); sposób weryfikacji: sprawdzian pisemny; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu,

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (KA7_UW2); sposób weryfikacji: sprawdzian pisemny; ocena wykonania zadań w ramach e-learningu,

Kompetencje społeczne, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1); sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA7_KR1); sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta, z jakiejkolwiek przyczyny, więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był przedstawiany na przedmiotowych zajęciach. Odrobienie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. To samo dotyczy zajęć e-learningowych. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym, które odbędzie się w trybie stacjonarnym. Obejmować będzie zagadnienia omówione na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz zagadnienia samodzielnie opracowane przez studentów na podstawie materiałów umieszczonych na platformie eduPortal w ramach e-learningu. Zadaniem studentów będzie przetłumaczenie na język polski lub język łaciński terminów, zwrotów i sentencji prawniczych podawanych systematycznie podczas ćwiczeń. Za kolokwium można otrzymać 50 pkt. Dodatkowo student może otrzymać 10 pkt za rozwiązanie zadań z gramatyki języka łacińskiego i 5 pkt za aktywny udział w ćwiczeniach i pracę w grupie. Łącznie można zdobyć 65 pkt.

Ocenianie: 38-43 pkt dst.; 44-47 dst. z plusem; 48-52 db.; 53-56 db. z plusem; 57-65 bdb.

W wyjątkowych sytuacjach zastrzega się również możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej bądź ustnie - wybór ostatecznej formy zaliczenia należy do prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje na temat języka łacińskiego (omówienie alfabetu, zasad wymowy i akcentowania wyrazów) i jego znaczenia dla współczesnego prawnika.

2. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka łacińskiego. Wyjaśnienie znaczenia terminów ius i lex.

3. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

4. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa rzeczowegoi prawa spadkowego.

5. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa zobowiązań.

6. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu prawa karnego.

7. Wyjaśnienie podstawowych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich z zakresu postępowania cywilnego i postępowania karnego.

8. Łacińska terminologia prawnicza w dekoracjach architektonicznych wybranych budynków wymiaru sprawiedliwości i wydziałów prawa na świecie.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna z wykorzystaniem technik multimedialnych; analiza orzeczeń sądów i trybunałów w kontekście używanych przez nie terminów, zwrotów i łacińskich sentencji; konsultacje; zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 211
Zuzanna Fliszkiewicz 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 211
Zuzanna Fliszkiewicz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)