Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-PN5-1PWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KP7_WK2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap),

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KP7_WK5 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KP7_UU2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KP7_KK2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów.

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt.

Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Etap II – ustny – odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Liczba pytań skierowanych do danego studenta wynosi nie mniej niż 2. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej egzaminu:

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt. Skala ocen:

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Poprawne wykonanie ponad 75 % ze wszystkich zadań e-learningowych podnosi pozytywną ocenę końcową (w I terminie) o 0,5 stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zapoznanie z przedmiotem, specyfiką zajęć i zasadami egzaminowania/zaliczenia.

Zróżnicowanie systemów normatywnych i ich charakterystyka.

Norma prawna jako norma społeczna.

Prawo jako system normatywny, funkcje prawa.

Relacje prawa i moralności.

Geneza państwa.

Prawnicze ujęcie istoty państwa.

Praworządność i jej znaczenie w państwie demokratycznym.

Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce.

Konstytucja jako akt o najwyższej mocy prawnej.

Bezpośrednie stosowanie konstytucji.

Pojęcie systemu prawa.

Pozioma struktura systemu prawa.

Więzi między normami prawnymi w systemie prawa.

Cechy systemu prawa.

Niesprzeczność jako cecha systemu prawa.

Rodzaje niezgodności między normami: sprzeczności logiczne, przeciwieństwa logiczne, niezgodności prakseologiczne.

Reguły kolizyjne I i II stopnia.

Zupełność jako cecha systemu prawa. Rodzaje zupełności.

Rodzaje luk w prawie i wnioskowania prawnicze

Pojęcie i koncepcje wykładni prawa.

Rodzaje wykładni.

Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (również w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)