Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 370-PN5-2PAD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022

2. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

3. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

7. I. Kraśnicka (red.), Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne lub ustne

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych- KA7_WK6; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób- KA7_KO1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu- KA7_KR2; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 50% (8);

- analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

- zaliczenie końcowe - forma pisemna,

Zaliczenie końcowe pisemne: czas trwania: 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z 40-u pytań oraz rozwiązanie 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny zaliczenia ćwiczeń. Nieosiągnięcie ww. limitu punktów lub nieprzystąpienie przez studenta do zaliczenia pisemnego skutkuje końcową oceną niedostateczną z ćwiczeń, oraz uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

Ocena uzyskana z zaliczenia pisemnego równoznaczna jest z oceną końcową z zaliczenia ćwiczeń, przy czym uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach ćwiczeń realizowanych jako zajęcia zdalne asynchroniczne podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego.

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji.

4. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia.

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego.

6. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych.

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego. Zwyczaj. Orzecznictwo.

8. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny) (online - 2 godz.)

10. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne.

11. Stosunek administracyjnoprawny

12. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania.

13. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych

14. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego

15. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne.

16. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewnątrzadministracyjna

17. Kolokwium zaliczeniowe - praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem i ćwiczeniami w oparciu o wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia przykłady z aktów normatywnych oraz kazusy.

Sposób realizacji:

wykorzystywanie różnego rodzaju baz prawniczych do nauczania przedmiotów (LEX, Centralna Baza Orzeczeń Sądowych), analiza przykładowych umów cywilnoprawnych i porozumień administracyjnych pod kątem występujących w nich różnic, analiza statutów związków międzygminnych, rozwiązywanie kazusów, studium przypadku, wykorzystanie bazy orzeczniczej TS UE, przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, ocena aktów prawa miejscowego pod kątem pojawiających się tam błędów, porównanie rozwiązań

przyjętych w różnych gminach wykonujących to samo zadanie za pomocą różnych mechanizmów.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna (w sali i zdalnie synchronicznie), praca w grupach, dyskusja moderowana, projekty, konsultacje, zajęcia zdalne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:50 - 19:35, sala 310
Łukasz Kierznowski 19/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 16:00 - 17:45, sala 310
Łukasz Nasiadka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)