Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap),

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów :

1. Etap I pisemny w formie testu oraz kazusów z zakresu podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych z zakresu podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu..

Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do II etapu.

2. Etap II ustny – odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie wcześniej podanej listy zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do II etapu skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające. Prawo jako przedmiot badania nauk prawnych. Klasyfikacja nauk prawnych. Pojęcie prawa.

Prawo jako system norm społecznych. Prawo a inne systemy normatywne.

Specyfika wypowiedzi normatywnej. Język prawny i język prawniczy. Zasady techniki prawodawczej dotyczące języka prawnego. Definicje legalne i klauzule generalne.

Norma prawna – pojęcie, koncepcje i charakterystyka normy prawnej (abstrakcyjna, generalna, prospektywna, performatywna wypowiedź językowa).

Norma prawna a przepis prawny. Rozczłonkowanie syntaktyczne i treściowe oraz kondensacja norm w przepisach. Rekonstruowanie norm prawnych z przepisów.

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne.

Zasady prawa.

Formy tworzenia prawa. Kultura prawna. Normatywna koncepcja źródeł prawa.

Obowiązywanie prawa – pojęcie i koncepcje.

System prawa – pojęcie i rodzaje systemów prawa. Pozioma systematyzacja systemu prawa. Dychotomiczny podział systemu prawa.

Pionowa systematyzacja systemu prawa.

Niesprzeczność systemu prawa. Rodzaje kolizji pomiędzy normami.

Zupełność systemu prawa. Wnioskowania prawnicze.

Stosowanie prawa – pojęcie i modele. Faza walidacyjna i faza interpretacyjna stosowania prawa. Wykładnia prawa.

Praworządność. Koncepcje i gwarancje praworządności.

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład uzupełniony prezentacjami multimedialnymi; konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 104
Marta Andruszkiewicz 165/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)