Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 14 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (wybrane hasła).

2. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne .

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6;

- analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

Zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz kazusów z zakresu podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Zakres tematów:

Pojęcie prawa. Funkcje prawa. Prawo a inne społeczne systemy kontroli.

Rodzaje wypowiedzi. Specyfika wypowiedzi normatywnej.

Norma prawna – pojęcie i budowa. Koncepcje struktury normy prawnej. Przepis prawny. Struktura przepisu prawnego.

Przepis prawny a norma prawna. Rekonstruowanie norm prawnych z przepisów.

Klasyfikacja norm prawnych i przepisów prawnych.

Źródła prawa i fakty prawotwórcze. Stanowienie prawa.

Źródła prawa w RP – hierarchia i charakterystyka.

Technika prawodawcza. Budowa aktu normatywnego (na przykładzie: konstytucji, ustawy i aktu podustawowego). Kolejność przepisów w akcie normatywnym.

Zakresy obowiązywania prawa. Ogłaszanie aktów normatywnych. Vacatio legis. Retroakcja.

Pojęcie, elementy i rodzaje stosunku prawnego.

Fakty prawne. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku prawnego.

Podmiot stosunku prawnego – osoba fizyczna.

Podmiot stosunku prawnego – osoba prawna.

Pozioma systematyzacja systemu prawa. Gałęzie prawa.

Pionowa systematyzacja systemu prawa. Kryteria hierarchiczności systemu prawa.

Zupełność systemu prawa – rodzaje luk. Reguły wnioskowań prawniczych.

Niesprzeczność systemu prawa. Reguły kolizyjne.

Stosowanie prawa – pojęcie i etapy.

Reguły wykładni prawa (językowej, systemowej i funkcjonalnej).

Przestrzeganie prawa. Praworządność.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, sala e-learning
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 211
Marta Andruszkiewicz 22/ szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 211
Marta Andruszkiewicz 20/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 104
Marcin Kanon 18/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 104
Marcin Kanon 19/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 104
Marcin Kanon 21/ szczegóły
6 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
każdy piątek, 10:30 - 12:00, sala 311
Marcin Kanon 20/ szczegóły
7 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
każdy piątek, 12:15 - 13:45, sala 311
Marcin Kanon 20/ szczegóły
8 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy piątek, 14:00 - 15:30, sala 311
Marcin Kanon 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)