Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski cz. IV 370-PS5-2LJR4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kałuża M. Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, C. H. Beck, 2011.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KA7_WK2: Zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą. Metody sprawdzania efektu: obserwacja studenta oraz kontrola pisemna. Sposób weryfikacji efektu kształcenia: egzamin ustny i pisemny.

KA7_UK2: Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Metody sprawdzania efektu: obserwacja studenta, kontrola pisemna lub ustna. Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: egzamin ustny i pisemny, ćwiczenia praktyczne, wypowiedź ustna, praca domowa.

KA7_KO1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Metoda sprawdzania efektu: obserwacja studenta. Sposoby weryfikacji efektu kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć, praca domowa.

KA7_KR1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Metoda sprawdzania efektu: obserwacja studenta. Sposób weryfikacji efektu kształcenia: ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen:

DST 51%-60%, DST+ 61%-70%, DB 71%-80%, DB+ 81%-90%, BDB 91%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza podczas konsultacji prowadzonych w formie stacjonarnej (w zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość prowadzenia konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy eduPortal w czasie rzeczywistym). Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Słownictwo związane z równouprawnieniem.

2. Prawa dziecka. Słownictwo związane z prawem rodzinnym.

3. Prawa mniejszości narodowych w Europie. Słownictwo związane z mniejszościami narodowymi, prawem imigracyjnym.

4. Przemiana prawa autorskiego w dobie rewolucji cyfrowo-internetowej. Słownictwo związane z prawami autorskimi.

5. Rola mediacji w prawie publicznym. Prawnik jako negocjator. Słownictwo związane z mediacją.

6. Rozprawa sądowa jako sytuacja komunikacyjna. Słownictwo dotyczące rozprawy sądowej i komunikacji w sądzie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)