Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 370-PS5-2OPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2018 (wyd. 5)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2013 (wyd. 3).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2012 (wyd. 3).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008 (wyd. 2).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017 (wyd. 14).

10. M. Safjan (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1, Warszawa 2012 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnegoo-KP7_WG3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego, KP7_WK3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych- KP7_WK5; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – KP7_UW1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - KP7_UW3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KP7_UW4; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób –KP7_KO1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KP7_KR1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze w zakresie materiału, który był opracowywany na poprzednich zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę: zaliczenie ustne lub pisemne; odpowiedź na pytania lub w formie testu lub rozwiązanie kazusów. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne;

2. Prawo podmiotowe i przedmioty praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, ochrona praw podmiotowych, nadużycie prawa; rzeczy i inne przedmioty praw podmiotowych, przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne, mienie i majątek);

3. Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne (człowiek jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, stan cywilny, miejsce zamieszkania);

4. Podmioty prawa cywilnego - osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (pojęcie, funkcje i rodzaje osób prawnych, normatywny typ regulacji, powstanie osoby prawnej, ustrój osoby prawnej, zdolność prawna i zdolność do czynności osób prawnych, ustanie osoby prawnej, jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną niebędące osobami prawnymi, odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania);

5. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie i katalog dób osobistych, prawa do dóbr osobistych, przesłanki i środki ochrony);

6. Konsumenci i przedsiębiorcy;

7. Czynności prawne. Wiadomości wstępne (stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne, pojęcie czynności prawnej i oświadczenie woli, rodzaje czynności prawnych);

8. Treść i forma czynności prawnych (swoboda kształtowania treści czynności prawnych i jej granice, elementy treści czynności prawnej, warunek i termin, wykładnia oświadczenia woli, pojęcie i kryteria wyróżnienia rodzajów formy czynności prawnej);

9. Zawarcie umowy (umowa i zasada swobody umów, tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg);

10. Wady oświadczenia woli (pojęcie i skutki, poszczególne wady);

11. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje i instytucje podobne do przedstawicielstwa, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura);

12. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite (pojęcie i funkcje dawności, przedmiot i skutek przedawnienia, bieg przedawnienia, pojęcie i rodzaje terminów zawitych).

13. Wiadomości wstępne (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowe prawa rzeczowe, typy i rodzaje praw rzeczowych, zasada numerus clausus, źródła prawa rzeczowego)

14. Prawo własności i stosunki własnościowe (znaczenie i kategorie własności, własność w Konstytucji RP, funkcje prawa własności, zróżnicowanie własności);

15. Treść i wykonywanie prawa własności (triada uprawnień właścicielskich, zakres prawa własności, prawo sąsiedzkie);

16. Nabycie i utrata własności (pierwotne i pochodne nabycie własności, przeniesienie własności w drodze umowy, zasada nemo plus iuris a nabycie własności od nieuprawnionego, ograniczenia obrotu nieruchomościami, zasiedzenie i inne sposoby nabycia i utraty własności)

17. Własność lokali i współwłasność (konstrukcja normatywna odrębnej własności lokali, pojęcie i rodzaje współwłasności, zniesienie współwłasności);

18. Ochrona własności (roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne);

19. Posiadanie (pojęcie, rodzaje, nabycie i ochrona posiadania);

20. Użytkowanie wieczyste (konstrukcja prawna i funkcje, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);

21. Ogólna problematyka praw rzeczowych ograniczonych (pojęcie, katalog, powstanie, zmiana treści i przeniesienie prawa rzeczowego ograniczonego, pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych, ochrona i wygaśnięcie praw rzeczowych ograniczonych);

22. Użytkowanie i służebności jako ograniczone prawa rzeczowe;

23. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawa rzeczowe;

24. Zastaw i hipoteka jako ograniczone prawa rzeczowe;

25. Księgi wieczyste (pojęcie ksiąg wieczystych, inne rejestry publiczne, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój i wpisy do ksiąg wieczystych, domniemania związane z wpisem, pierwszeństwo praw wpisanych, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, konsultacje, zajęcia e-learningowe, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 110
Joanna Huzarska-Pruszyńska 21/ szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 110
Joanna Huzarska-Pruszyńska 23/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 110
Joanna Huzarska-Pruszyńska 22/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 110
Joanna Huzarska-Pruszyńska 21/ szczegóły
5 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 311
Joanna Huzarska-Pruszyńska 22/ szczegóły
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 311
Joanna Huzarska-Pruszyńska 23/ szczegóły
7 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 311
Joanna Huzarska-Pruszyńska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)