Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne 370-PS5-2PKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2020.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

7. M. Florczak-Wątor Prawo konstytucyjne. Kazusy, Warszawa 2020

8. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

9. B. Szmulik (red.), dr Andrzej Pogłódek (red.), Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2016

oraz

Konstytucja RP i wybrane akty normatywne np. ustawy i regulaminy Sejmu i Senatu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego (KA7_WG3) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian (KA7_WG6) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach dziedziny prawa konstytucyjnego (KA7_UW1) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (KA7_UW2) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (KA7_UK1) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2) - egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap); ewentualnie w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście.

Etap II – ustny – odpowiedź na 3 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 5 pkt

Uwaga: Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach wykładu podnosi pozytywną ocenę za II etap o 0,5 stopnia. Ogółem za II etap można uzyskać maksymalnie 15 pkt.

Ocena uzyskana na II etapie równoznaczna jest z oceną końcową egzaminu.

Do uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 8 pkt. na II etapie egzaminu.

Skala ocen pozytywnych:

8 – 9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11 – 12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14 – 15 ocena 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń (egzaminu) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Definicja i cechy konstytucji. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego. Rodzaje konstytucji.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa publicznego, pojęcie państwa, organu władzy publicznej, urzędu. Rodzaje organów władzy publicznej.

Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu.

Podstawowe systemy rządów: system prezydencki, system parlamentarno - gabinetowy, systemy mieszane i inne systemy rządów. Racjonalizacja polskiego systemu rządów

Zasady konstytucyjne

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela - zagadnienia terminologiczne oraz systematyka konstytucyjna. Wybrane wolności i prawa człowieka i obywatela w Konstytucji RP. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela

Konstytucyjny system źródeł prawa

Instytucje demokracji bezpośredniej - pojęcie i rodzaje. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Rola wyborów parlamentarnych w państwie demokratycznym; pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego. Zasady prawa wyborczego.

Status prawny posłów i senatorów.

Sądownictwo w Polsce, zasady organizacji i funkcjonowania sądów w RP. SN i inne rodzaje sądów, Krajowa Rada Sądownictwa

Trybunał Konstytucyjny - pozycja ustrojowa, organizacja, kompetencje, procedura postępowania, orzeczenia.

Trybunał Stanu. Istota odpowiedzialności konstytucyjnej. Pozycja ustrojowa, organizacja i właściwość Trybunału Stanu. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

Konstytucyjne zasady określające ustrój terytorialny RP. Polski model samorządu terytorialnego. Organy samorządu terytorialnego. Status radnego. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

Konstytucyjne organy kontroli państwowej i ochrony prawa - NIK, RPO. RPD, KRRiTV

Stany nadzwyczajne - pojęcie, zasady konstytucyjne, rodzaje. Przesłanki wprowadzenia oraz charakterystyka poszczególnych stanów nadzwyczajnych

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład prezentujący zasady oraz instytucje polskiego prawa konstytucyjnego (na szerokim tle porównawczym), wykład zdalny w czasie rzeczywistym na platformie EduPortal, konsultacje, materiały oraz zadania elearningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 215
Jarosław Matwiejuk 151/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)