Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne 370-PS5-2PMP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2019,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2020,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011,

B. Sonczyk, A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018,

M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014,

B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 2001,

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011,

M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008,

M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Białystok 2013,

I. Kraśnicka, Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Warszawa 2019,

M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001,

M. Cudowska, Prawa konsumenta w Polsce i USA: ujęcie komparatystyczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur arbitrażowych, [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red. nauk.),

I. Wrońska, Fundamental rights protection in the Council of Europe: the role of the European Court of Human Rights, Białystok 2011.

A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014

M. Łukowski, Ramy prawne funkcjonowania Private Military, Warszawa 2020

Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4 „Prawo międzynarodowe publiczne”, tom pod red. J. Symonidesa i D. Pyć, Warszawa 2014

T. Srogosz, Międzynarodowe prawo żywnościowe, Warszawa 2020

M. Perkowski, W. Zoń, P. Saganek, The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properties, Brill 2022

M. Perkowski, K. Wnorowski, Międzynarodowa współpraca regionów a źródła prawa międzynarodowego, [w:] Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego, pod red. B. Mielnik, Wrocław, 2017, s. 207-224

M. Perkowski, M. Oksztulski Wykształcony autysta na polskim rynku pracy a międzynarodowy standard traktowania, [w:] Dorobek i rozwój nauki prawa pracy w świetle wyzwań XXI wieku: księga dedykowana pamięci Profesora Bogusława Cudowskiego, red. P. Nowik, I. Sierocka, W. Witoszko, K. Żywolewska, Białystok 2022, s. 239-253

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

KA7_WK4 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UW2 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń. Egzamin pisemny. Forma: testu (40 pytań) oraz jedno pytanie opisowe.

Skala ocen: od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

91-100% punktów możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

81-90% – 4,5 (db+)

71-80% – 4 (db)

61-70% – 3,5 (dst+)

51-60% – 3 (dst)

0-50% – 2 (ndst)

Zakres tematów:

MODUŁ I. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pojęcie i przedmiot prawa międzynarodowego, prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne, prawo międzynarodowe publiczne a prawo UE, prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne, specyfika obowiązywania, stosowania i przestrzegania prawa międzynarodowego

MODUŁ II. Podmioty prawa międzynarodowego

Podmiotowość/rozwój strony podmiotowej/konsekwencje prawne podmiotowości i jej braku itd., rola organizacji międzynarodowych, w tym UE, podmioty atypowe

MODUŁ III. Państwo w prawie międzynarodowym

Triada: terytorium/ludność/władza, podstawy prawne umiędzynarodowienia państwa, instytucje państwa w stosunkach międzynarodowych, organy zewnętrzne państwa, procedury międzynarodowe, przynależność do organizacji międzynarodowych i innych form współpracy, funkcjonowanie granic

MODUŁ IV. Źródła prawa międzynarodowego

Systematyka źródeł prawa międzynarodowego, zasady prawa międzynarodowego a zasady ogólne prawa, elementy tworzące prawo zwyczajowe, relacje pomiędzy prawem zwyczajowym a prawem traktatowym, prawo organizacji międzynarodowych, w tym UE

MODUŁ V. Umowy międzynarodowe

Pojęcie umowy, jej przedmiot, cel, budowa, zawieranie, obowiązywanie, interpretacja, źródła atypowe

MODUŁ VI. Relacje prawa międzynarodowego z prawem krajowym i unijnym

Umiejscowienie prawa międzynarodowego w prawie krajowym i prawie UE oraz problematyka relacji między wskazanymi porządkami prawnymi; porównanie rozwiązań polskich i amerykańskich

MODUŁ VII. Współpraca międzynarodowa

Stosunki dyplomatyczne, stosunki konsularne, organizacje międzynarodowe, zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, ochrona inwestycji, unikanie podwójnego opodatkowania i inne międzynarodowe aspekty podatków, prawo lotnicze, prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo żywności

MODUŁ VIII. Prawa człowieka w prawie międzynarodowym

Prawa człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, problematyka przeciwdziałania dyskryminacji i dostępności (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami), prawo do nauki i prawo do pracy osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum ASD)

MODUŁ IX. Odpowiedzialność międzynarodowa i spory międzynarodowe

Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym, zasady załatwiania sporów, MTS i inne sądy międzynarodowe, odpowiedzialność jednostki w świetle prawa międzynarodowego,

MODUŁ X. ADR w ujęciu międzynarodowym

Arbitraż i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów w prawie międzynarodowym - rola w systemie, zasady, główne fora, procedury typowe i nietypowe, przegląd spraw z udziałem RP i podmiotów polskich

MODUŁ XI. Konflikty zbrojne

Prawo konfliktów zbrojnych, podstawowe obowiązki sił zbrojnych: w konflikcie i w czasie pokoju, stany niedoregulowane: konflikty hybrydowe, PMC, drony i inne problematyczne rodzaje broni, pomoc humanitarna, aktywność MKCK i innych organizacji, pomoc humanitarna, ruch oporu, partyzanci

MODUŁ XII. Repetytorium

Powtórzenie wiadomości na potrzeby egzaminu

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Perkowski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)