Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej 370-PS5-3PEU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura podstawowa:

J. Barcik, R. Grzeszczak: Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2022;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, zwłaszcza w wymiarze wiążącym się z relacjami między prawem krajowym a

prawem Unii Europejskiej (KA7_WK2)

- student zna i rozumie terminologię właściwą systemowi prawa Unii Europejskiej (KA7_WK3)

- student zna system prawa polskiego oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem

międzynarodowym (KA7_WK4)

- student zna metody i narzędzia i techniki pozyskiwania danych (aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań doktrynalnych) właściwych

systemowi prawa Unii Europejskiej (KA7_WK6)

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawa UE, wzajemne relacje między nimi oraz między

nimi a normami prawa krajowego (KA7_UW1)

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej (KA7_UW3)

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa UE do rozstrzygania dylematów prawnych czy też spraw niejednoznacznych

interpretacyjnie wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań określonych kwestii (KA7_UW4)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KA7_KK2)

Sposób weryfikacji

Wykłady: egzamin pisemny (część testowa i pytania otwarte)

ćwiczenia: zaliczenie - kolokwium pisemne (część testowa i kazusy)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. stosownej platformy)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin pisemny/ustny

- egzamin w formie pisemnej: test (30 pytań, w tym 20 - test zamknięty i 10 - pytania otwarte do uzupełnienia)

- liczba punktów możliwych do zdobycia - 40 (1 pkt za każde pytanie zamknięte i 2 pkt za każde pytanie otwarte)

- liczba punktów konieczna do uzyskania oceny pozytywnej - ponad 50%

Skala ocen:

21-24 pkt - dst

25-28 pkt - dst+

29-32 pkt - db

33-36 pkt - db+

37-40 pkt - bdb

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy EduPortal) - z zachowaniem powyższych zasad

Zakres tematów:

Wykład

Zagadnienia wprowadzające – miejsce prawa europejskiego wśród innych dziedzin prawa (krajowego i międzynarodowego), pojęcie oraz modele współczesnej integracji, etapy rozwoju integracji, historia integracji europejskiej, charakter prawny UE, cele i zadania UE

Podmiotowość prawno-międzynarodowa UE (podmiotowość prawno-międzynarodowa organizacji międzynarodowych, ponadnarodowy

charakter UE, członkostwa w UE – zwykle i stowarzyszone; wstąpienie do UE; zawieszenie i wykluczenie państwa członkowskiego,

wystąpienie z UE

Specyfika systemu instytucjonalnego UE. Instytucje UE (charakter prawny, skład, kompetencje, organizacja wewnętrzna): Rada UE, Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy

Wykładnia, implementacja oraz kontrola przestrzegania prawa unijnego (definicje i rodzaje wykładni prawa UE, sądowa kontrola przestrzegania prawa UE – sądy krajowe i sądy unijne, podstawowe rodzaje postępowań); krajowa kontrola przestrzegania prawa UE

Inne organy UE (charakter prawny, skład, kompetencje, organizacja wewnętrzna): Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski Bank Inwestycyjny, organy pomocnicze (Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny)

Hierarchia źródeł prawa UE. Specyfika poszczególnych rodzajów źródeł prawa UE: prawo pierwotne, zasady ogólne prawa UE, umowy międzynarodowe, prawo wtórne.

Zasada pierwszeństwa prawa UE; Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego w prawie wewnętrznym państw członkowskich.

Bezpośredni skutek wertykalny i horyzontalny poszczególnych źródeł prawa UE. Skutek pośredni prawa unijnego. Zasady subsydiarności

i proporcjonalności; Zasada solidarności: Zasada jednolitości; Zasada równego traktowania; zasada rozszerzonej współpracy.

Specyfika aktów prawa wtórnego UE.

Tworzenie prawa europejskiego – procedura i udział poszczególnych organów: zawieranie umów międzynarodowych, tryb stanowienia prawa wtórnego, współpraca państw członkowskich i instytucji UE przy tworzeniu prawa UE

Obywatelstwo UE (definicja oraz katalog uprawnień)

Wybrane aspekty swobodnego przepływu osób w UE (zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz ograniczenia i wyłączenia)

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny połączony z formatem e-learning (50/50), konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 15:30, sala 104
każdy piątek, 12:15 - 13:45, sala 104
Anna Doliwa-Klepacka 137/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)