Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe 370-PS5-4PH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. A. Malarewicz - Jakubów (red.), Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2023

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Pszczółka, M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck Warszawa 2015.

3. M. Skrodzka, K. Skrodzka, M. Zaremba, Prawo papierów wartościowych. Testy. Kazusy. Tablice, C.H. Beck, Warszawa 2012.

4. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

5. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

6. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

7. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe), sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_WK1 - ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_WK8 - ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu , sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 3 stanów faktycznych do rozwiązania (kazusów) (I etap) i egzamin ustny (II etap). Do egzaminu ustnego mają możliwość przystąpienia Studenci, którzy z części pisemnej egzaminu otrzymali minimum 51% punktów. Egzamin ustny będzie polegał na wylosowaniu dwóch pytań otwartych z puli 150-200 pytań.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do prawa handlowego: miejsce i znaczenie prawa handlowego w systematyce prawa, źródła prawa handlowego, zasady i cechy prawa handlowego, wskazanie wzajemnej zależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa prywatnego.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i postępowanie rejestrowe. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Firma i inne oznaczenia odróżniające przedsiębiorców (zasady prawa firmowego). Rodzaje zastępstwa w obrocie handlowym: prokura a pełnomocnictwo.

Wprowadzenie do prawa przedsiębiorców: definicje ustawowe, spółka dominująca, spółka zależna, cechy spółek osobowych, cechy spółek kapitałowych. Pojęcie spółki cywilnej: przeznaczenie gospodarcze, zasady funkcjonowania, pojęci współwłasności łącznej, zasady odpowiedzialności wspólników, rozwiązanie spółki.

Spółka jawna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności.

Spółka partnerska: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Prosta spółka akcyjna: : źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Spółka akcyjna: źródło regulacji prawnej, definicja, cel działalności, forma i treść umowy, władze, prowadzenie spraw i reprezentowanie, pojęcie i problematyka kapitału, wystąpienie, odpowiedzialność za zobowiązania, zakończenie działalności

Elementy prawa transformacyjnego: łączenie, podział, przekształcanie spółek.

Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zasady ich funkcjonowania.

Wprowadzenie do prawa umów handlowych.

Instytucja przekazu i pojęcie papieru wartościowego w Kodeksie cywilnym. Prawo papierów wartościowych: weksel, czek, obligacje,akcje.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, zadania praktyczne, zadania teoretyczne, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 313
Agnieszka Malarewicz-Jakubów 142/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)