Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Kryminalistyka ogólna 370-PS5-4PSPDI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3-ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu

prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych; sposób weryfikacji - prezentacja ustna

KA7_WK3-zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa; sposób weryfikacji - prezentacja ustna

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1-potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa; sposób weryfikacji - prezentacja ustna

KA7_UO1-sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa; sposób weryfikacji - prezentacja ustna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; sposób weryfikacji - prezentacja ustna

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uwzględnia:

aktywność studentów podczas podczas zajęć

prezentację ustną referatu

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zakres tematów:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych z nauczaniem kryminalistyki na poziomie uniwersyteckim. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii związanych z podstawowymi zagadnieniami historycznymi, definicyjnymi i terminologicznymi, ogólnymi zagadnieniami z zakresu techniki, taktyki oraz strategii kryminalistycznej.

Wykład ma za zadanie przedstawienie następujących treści merytorycznych:

1. Historia powstania i ewolucji nauki kryminalistyki

2. Podstawowe pojęcia, działy, zasady kryminalistyki

3. Charakterystyka i znaczenie śladów kryminalistycznych

4. Wybrane techniki kryminalistyczne

5. Wybrane aspekty taktyki kryminalistycznej

6. Wybrane zagadnienia strategii kryminalistycznej

7. Wybrane kwestie instytucjonalne i organizacyjne

Przykładowe tematy prac pisemnych:

1. Wspólne i swoiste zakresy zainteresowania kryminalistyki i kryminologii

2. Techniczne i taktyczne aspekty informatyki śledczej/kryminalistycznej

3. Taktyczne aspekty analizy kryminalnej/śledczej

4. Metodyka prowadzenia spraw z zakresu przestępstw teleinformatycznych/komputerowych/internetowych

5. Metodyka prowadzenia spraw o przestępstwa gospodarcze

6. Taktyka okazania

7. Taktyka przeszukania

8. Taktyka eksperymentu

9. Profilowanie kryminalistyczne – aspekty techniczne i taktyczne

10. Taktyka pracy operacyjno-rozpoznawczej

11. Technika operacyjna

12. Strategia kryminalistyczna

13. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej – aspekty kryminalistyczne

14. Taktyka i technika wykorzystania bezzałogowych urządzeń latających, jeżdżących i pływających

15. Prywatny sektor bezpieczeństwa (detektywi, firmy ochrony osób i mienia) – aspekty kryminalistyczne.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystana zostanie metoda wykładu, prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, dyskusji, pracy w grupach, przygotowania referatu, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 216
Justyna Omeljaniuk 18/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)