Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawne i kryminologiczne aspekty transplantacji narządów 370-PS5-5PSPFS
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3; sposób weryfikacji: przygotowanie referatu z uwzględnieniem aktywności na zajęciach

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3; sposób weryfikacji: przygotowanie referatu z uwzględnieniem aktywności na zajęciach

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: przygotowanie referatu z uwzględnieniem aktywności na zajęciach

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UO1; sposób weryfikacji: przygotowanie referatu z uwzględnieniem aktywności na zajęciach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: przygotowanie referatu z uwzględnieniem aktywności na zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny absencji

- zaliczenie przygotowanie referatu na wybrany temat z pogranicza prawa karnego i medycyny, dyskusja podczas zajęć (aktywność podczas zajęć może wpłynąć na podwyższenie oceny o 1 stopień)

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, geneza, rodzaje transplantacji.

2. Prawne systemy regulacji transplantacji narządów na świecie.

3. Przeszczepianie narządów, tkanek i komórek w prawie polskim.

4. Kontratyp w prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania narządów, tkanek lub komórek

5. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” – zadania, organizacja i działalność

6. Krajowa Rada Transplantacyjna - zadania, organizacja i działalność

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze, liczba sprzeciwów w CRS na podstawie Biuletynu Poltransplantu w latach 1997-2022

8. Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce na podstawie Biuletynu Poltransplantu w latach 1997-2022

9. Wskaźniki wydolności medycyny transplantacyjnej w Polsce w dobie covid-19 na podstawie Biuletynu Poltransplantu za rok 2021

10. Odpowiedzialność prawnokarna za niepowodzenie w transplantacji narządów, tkanek i komórek

11. Przestępstwa okołotransplantacyjne i przestępczość okołotransplantacyjne

12. Handel narządami w Polsce i na świecie

13. Zjawisko handlu narządami w percepcji Polaków

14. Ksenotransplantacje – warunki dopuszczalności i odpowiedzialność prawnokarna

15. Polacy wobec transplantacji w świetle badań CBOS

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 120
Ewa Guzik-Makaruk 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)