Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Bioetyka prawnicza wobec postępu technologicznego 370-PS5-5PSPPW
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych postrzeganych z perspektywy postępu technologicznego i wiązanych z nim problemów bioetycznych - K_W03, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (w formie eseju) lub ustne;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (w formie eseju) lub ustne;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych i etycznych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (w formie eseju) lub ustne;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów prawnych i etycznych; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa i bioetyki prawniczej - K_U05, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (w formie eseju) lub ustne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny: prawny i etyczny - K_K06, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (w formie eseju) lub ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie eseju na temat zadany przez prowadzącego lub odpowiedź ustna na pytania formułowane na podstawie zagadnień przekazanych studentom w czasie zajęć.

Aktywność studenta w trakcie zajęć może podnieść końcową ocenę pozytywną o 0,5 stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Bioetyka, biojurysprudencja i bioprawo w świetle postępu technologicznego w XXI wieku

2. Postęp biotechnologiczny w dziedzinie medycyny

- wybrane problemy biojusgenezy człowieka (np.: inżynieria genetyczna – „projektowanie dzieci”, „edycja genów” dzięki metodzie CRISPR/Cas9; zapłodnienie post mortem i inne)

- wybrane problemy biojustanatologii (np.: problem eutanazji i uporczywej terapii; nowoczesny rynek funeralny/ rezomacja, plastynacja zwłok itp.; ciąża w chorobie terminalnej i inne)

- wybrane problemy biojusterapii (np.: transplantacje; eksperymenty na organizmie ludzkim, wizja „człowieka bionicznego” w kontekście bioetycznych sporów o human enhancement)

3. Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i rozwój sztucznej inteligencji – nowe wyzwania dla bioetyki prawniczej (np.: prawo do prywatności w czasach Big Date; autonomiczne pojazdy – dylematy moralnoprawne; kontrowersje etyczne i prawne wokół autonomicznej broni i automatyzacji na polu walki; wirtualne cmentarze; los dóbr cyfrowych po śmierci użytkownika Internetu; wizja nieśmiertelności w dobie SI; interfejs „mózg-mózg” oraz „mózg-maszyna”)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 213
Anetta Breczko 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)