Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. III (prawo spadkowe, rodzinne) 370-PS5-5PSR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Prawo spadkowe

Literatura podstawowa (podręczniki):

1. A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2013

2. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020

3. J. S. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011

4. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017

5. B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, T. 10, Prawo spadkowe, Warszawa 2009

Literatura dodatkowa:

1. W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013

2. E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004

3. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012

4. M. Załucki, Videotestament. Prawo spadkowe wobec nowych technologii, Warszawa 2018

5. M. Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, Warszawa 2018

6. M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2016

7. M. Załucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010

8. M. Rzewuski, Transmisja spadku, Warszawa 2016

9. A. Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 r., Toruń 2019

Literatura uzupełniająca:

1. J. Biernat, P. Cybula, Prawo spadkowe. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2003

2. J. Bieluk, Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2020

3. M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020

Prawo rodzinne

A. Bieliński, Prawo rodzinne, Beck, 2019,

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2019.

J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.

Komentarz do kodeksu rodzinnego pod red. K. Osajdy, K. Pietrzykowskiego. Legalis 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08 -sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze, zaliczenie ustne lub pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze w zakresie materiału, który był opracowywany na poprzednich zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę: zaliczenie ustne lub pisemne; odpowiedź na pytania lub w formie testu. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zakres tematów:

Charakterystyka prawa spadkowego jako działu prawa cywilnego

Ogólna charakterystyka dziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie testamentowe

Zachowek.

Nabycie spadku przez spadkobiercę

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

Umowy dotyczące spadku

Zawarcie małżeństwa

Ustroje majątkowe małżeńskie

Ustanie małżeństwa

Macierzyństwo i ojcostwo

Władza rodzicielska

Obowiązek alimentacyjny

Opieka i kuratela

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, konsultacje, zajęcia e-learningowe, rozwiązywanie kazusów i testów z uwzględnieniem kazusów i pytań testowych na aplikacje prawnicze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 16:15, sala 312
Maciej Pannert 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:45, sala 312
Maciej Pannert 22/ szczegóły
3 każdy piątek, 13:00 - 15:15, sala 312
Maciej Pannert 22/ szczegóły
4 każdy piątek, 10:30 - 12:45, sala 312
Maciej Pannert 19/ szczegóły
5 każdy wtorek, 15:45 - 18:00, sala 215
Maciej Pannert 20/ szczegóły
6 każdy wtorek, 13:15 - 15:30, sala 215
Maciej Pannert 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)