Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO 370-WS1-2GX
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

R. Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016.

B. Surmacz, M. Pietraś, W. Paruch (red. nauk.), Sojusz północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, Warszawa 2020

Dodatkowa:

S. Zarychta, Struktury militarne NATO 1949-2013, Warszawa 2013.

S. Zarychta, Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Warszawa 2014

B. Panek, Polityka bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Słupsk 2012

Efekty uczenia się:

wiedza

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty

i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem (głównie w wymiarze

międzynarodowym) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną

bezpieczeństwa międzynarodowego (KA6_WG2)

umiejętności

- absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, m.in. formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

międzynarodowego oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez (m.in. przez dobór oraz stosowanie

właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa międzynarodowego (KA6_UW2)

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych

związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i regulowanych przez prawo organizacji międzynarodowych związane z tym obszarem

– przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2)

- absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z

funkcjonowaniem podmiotów międzynarodowych realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA6_UO2)

kompetencje społeczne

- absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

podejmując czynności w obszarze bezpieczeństwo (KA6_KO2)

Weryfikacja właściwa dla wszystkich efektów: zaliczenie na ocenę (forma testowa)

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej (np. platformy do zdalnego nauczania Blackboard/EduPortal) - test (jednokrotnego wyboru) w czasie rzeczywistym

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

- forma pisemna

- forma testowa (test jednokrotnego wyboru)

- test obejmuje wszystkie omówione zagadnienia (tak w formie stacjonarnej, jak i w formacie e-learning)

- zaliczenie wymaga uzyskania ponad połowy możliwej do zdobycia liczby punktów

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej (np. platformy do zdalnego nauczania Blackboard/EduPortal) - test (jednokrotnego wyboru) w czasie rzeczywistym

Zakres tematów:

- System bezpieczeństwa międzynarodowego

- użycie siły w stosunkach międzynarodowych (w tym zakaz użycia siły oraz wyjątki od zakazu użycia siły na gruncie KNZ)

- podmioty zaangażowane w zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego

- rola organizacji międzynarodowych w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego

- NATO jako organizacja międzynarodowa

a. geneza i podstawy prawne działania NATO

b. cele i zadania NATO

c. organizacja wewnętrzna NATO

d. finansowanie

e. członkostwo w NATO

d. strategie NATO (ich ewolucja)

- wybrane operacje Sojuszu – IFOR/SFOR, KFOR, ISAF, NATO mission in Iraq (NMI)

- stanowisko (i działania) NATO wobec współczesnych konfliktów i napięć (międzynarodowych i wewnętrznych – m.in. w Afganistan,

Ukraina)

- NATO a działalność ONZ

- współpraca NATO z UE

- NATO a wybrane państwa spoza Sojuszu (m.in. Rosja)

- kluczowe wyzwania w działalności i perspektywy rozwoju NATO

Metody dydaktyczne:

wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 310
każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala e-learning
Tomasz Dubowski 29/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)