Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjoterapia 380-SS1-2SOD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dragan, M. (2014). Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży. W: M. Prokosz (red.). Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy,zapobieganie, terapia (s. 203-217).. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jagieła, J. (2007). Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Rubikon.

Nyckowski, A. (2009). Socjoterapia w pracy w środowiskach w marginalizowanych. W: A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.). Terapia w resocjalizacji. Cz. 2 : Ujęcie praktyczne (s. 77-93). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Paszkiewicz, A. (2017). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa: Difin.

Sawicka, K. (2010). Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania. W : I. Dąbrowska – Jabłońska (red.).Terapia dzieci i młodzieży :metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sawicka, K. (2008). Socjoterapia jako procedura psychokorekcyjna .W: B. Urban, J.M. Stanik (red.). Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 (s. 173-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grudziewska, E. (red.) (2015).Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć . Warszawa: Difin.

Grudziewska, E. (red.) (2016).Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2. Warszawa : Difin.

Grudziewska, E. (red.) (2017).Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3. Warszawa : Difin.

Grudziewska, E. (red.) (2019).Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz.4. Warszawa : Difin.

Szczepanik, R., Jaros, A. (2016).Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fudali, M. (2003). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a ich funkcjonowanie w relacjach z dorosłymi . Opieka. Wychowanie. Terapia nr 2, s. 21-26.

Kalinowska, G. (2005). Diagnoza socjoterapeutyczna uczestników zajęć. Remediumnr 1, s. 22-23.

Kędzierzawska, J. (2004). ABC socjoterapii. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze nr 3, s. 45-47.

Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii. Opieka. Wychowanie. Terapia nr 3 – 4, s. 22-25.

Mierzwa, A. (2004). Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze nr 1, s. 32-35.

Paszkiewicz, A. (2015). Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne. Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze nr 6, s. 22-26.

Efekty uczenia się:

K_W06 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kierowania grupą socjoterapeutyczną i procesów w niej zachodzących

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, norm i procedur socjoterapeutycznych .

K_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji grupowych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do zamierzonych celów socjoterapeutycznych.

K_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Obecność na wykładach.

Egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Socjoterapia - aspekty teoretyczne.

2. Metody pracy z grupą.

3. Socjoterapia wybranych grup dzieci i młodzieży tj.

- Praca z dziećmi i młodzieżą z problemami w procesie komunikacji.

- Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami hiperkinetycznymi.

- Praca z podopiecznymi nieprzystosowanymi społecznie np. agresywnymi, uzależnionymi itd.

- Praca z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w uczeniu się.

4. Rola socjoterapeuty w procesie wychowawczym i edukacyjnym.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala A110 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)