Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedagogiki specjalnej 380-DS5-2IAE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

• Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019)., Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

• Czerwińska K., (2016). Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej, Forum Pedagogiczne, 1, s. 167-180.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007). Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn.

• Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

• Obuchowska H. (red.) (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

• Olechowska A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

• Bąbka J., (2015). Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 11, 9-33.

• Cytowska B. (red.) (2011). Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

• Ćwirynkało K. (2013). Osoby z niepełnosprawnością jako ofiary zaniedbania w rodzinie, OPUSCULA SOCIOLOGICA, 1(3), 47-59.

• Dalecka M. (2014). Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier, Rocznik Lubuski, 40, 2, 227-234.

• Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. MEN, Warszawa 2010.

• Głodkowska J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wyd. APS.

• Gorajewska D. (red.) (2008). Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

• Kirenko J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

• Rzedzicka K. D., Kobylańska A. (red.) (2003), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”(wybrane teksty).

• Sakowicz-Boboryko A. (2016). Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

• Tomczyszyn D., Romanowicz W. (red.) (2012). Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Biała Podlaska: Wyd. PSW JPII, (wybrane teksty).

• Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, ORE, Warszawa 2017

• Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J., (2018). W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 - Zna i rozumie zróżnicowane potrzeby osób z określonym rodzajem niepełnosprawności i ich uwarunkowania (sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, zadanie projektowe)

KA7_WG12 – Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji poglądów dotyczących ujmowania niepełnosprawności, kierunków zmian w podejściu do osób z niepełnosprawnością, ich uczestnictwa w przestrzeni społecznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej (sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, zadanie projektowe)

KA7_UW1 – Potrafi analizować i interpretować, z wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, problemy związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej i edukacyjnej oraz proponować strategię ich rozwiązywania (sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, zadanie projektowe)

KA7_KK4 – Jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi w zakresie tworzenia włączającego środowiska edukacyjnego i społecznego osób z niepełnosprawnością ((sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach – 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację ćwiczeń)

• przygotowanie zadania projektowego na określony temat i jego omówienie

• aktywność na zajęciach

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie realizacji przedmiotu.

Student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka z niepełnosprawnością – diagnoza zasobów i potrzeb.

2. Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością.

3. System opieki i kształcenia specjalnego w Polsce. Segregacja – integracja – inkluzja - uczeń z niepełnosprawnością w perspektywie zmian edukacyjnych.

4. Funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku edukacyjnym – identyfikacja zróżnicowanych potrzeb, dostosowywanie warunków i wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów.

5. Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej – możliwości i ograniczenia, wyrównywanie szans – wybrane aspekty. Założenia – rzeczywistość – propozycje zmian. Implikacje dla praktyki pedagogicznej.

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące - dyskusja (seminaryjna, okrągłego stołu), giełda pomysłów; Metoda asymilacji wiedzy - prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala C1.2 (teatralna)
Dorota Wyrzykowska-Koda 20/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala C1.2 (teatralna)
Dorota Wyrzykowska-Koda 20/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 17:15, sala A110 (war)
Justyna Juszczak 21/ szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 17:15, sala A110 (war)
Justyna Juszczak 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)