Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna 380-OS1-2PSP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Błaszak M., Przybylski (2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chrostowska B., Kantowicz E., Kurkowski C. (2010) (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzież. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”

Cichosz M. (2014). Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Cichosz M. (2016) O pedagogice społecznej i jej rozwoju: wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo „Impuls”

Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (2010) (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”

Danilewicz W. (2009) (red.): Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”

Danilewicz W. (2010). Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

Danilewicz W., Sobecki M., Sosnowski T. (2013), Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Danilewicz W., Theiss W. (2014) (red.). Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Domagała-Zyśk E. (2021). Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje [w:] Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Frąckowiak P. (2011) (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian. Gniezno: Wydawnictwo GWSz M-H ”Millenium”.

Kawula S. (1996). Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Kawula S. (2012). Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Kawula S. (2012). Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutr, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”

Marynowicz – Hetka E. (2009) (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marynowicz – Hetka E. (2009) (red.): Pedagogika społeczna, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilch T., Sosnowski T. (2013). Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Sobecki M., Danilewicz W., Sosnowski T. (2013). Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 - zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz

zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KP6_WG7 - ma wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

KP6_WK3 - ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych,

ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KP6_UW1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

KP6_KK2- docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą

wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny bądź esej, na jeden z wybranych tematów:

1. Helena Radlińska „wielkim pedagogiem społecznym była” – czy jej rola w powstawaniu pedagogiki społecznej faktycznie była wielka?

2. Charakterystyka współczesnych szkół pedagogiki społecznych – czy dalej się rozwijają, i czy dalej możemy mówić o rozwoju pedagogiki społecznej?

3. Współpraca szkoły ze środowiskiem: (nie)możliwe staje się możliwe? Jak pedagodzy społeczny mogą rozwijać środowiska(o)?

4.Typologie(a) środowisk wychowawcze – które są aktualne, które są pożądane. Jak współcześnie należy definiować i rozumieć środowiska wychowawcze?

5.Rodzina i grupy rówieśnicze w życiu młodego człowieka – sprzymierzeńcy a może spora konkurencja?

6.Szkoła jako środowisko wychowawcze? Czy szkoła jeszcze wychowuje, a może jedynie kształci? Jaką rolę w tych relacjach pełni rodzina?

Zakres tematów:

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot, zadania, funkcje pedagogiki społecznej.

Podstawowe kategorie pojęć z zakresu pedagogiki społecznej.

Koncept paniki moralnej, jako jedna z perspektywy wyjaśniania napięć społecznych.

Grupa rówieśnicza w kontekście wychowawczym oraz współczesnych zagrożeń. Organizacja, struktura, funkcje formalnych grup rówieśniczych.

Człowiek w sytuacji zagrożenia – przyczyny, istota problemu, przeciwdziałanie. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność jako zjawiska społeczne. Metody pracy społeczno – wychowawczej.

Czas wolny w kontekście szans wychowawczych i zagrożeń. Zagadnienia integracji oddziaływań pedagogicznych rodziny i szkoły.

Pozarządowe formy pomocy dziecku i rodzinie.

Dziecko chore i niepełnosprawne w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym. Człowiek w obliczu śmierci. Formy pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala C2.2 (wyk)
Marta Perkowska 45/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)