Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna 380-OS1-2PSP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.

Możdżeń S., Historia wychowania. Tom I, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2006.

Możdżeń S., Historia wychowania. Tom II, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2006.

2.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2017.

Szlendak T., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2006.

3.

Lepalczyk I., Pilch T., Pedagogika społeczna, Żak, Warszawa 2003.

Dylak S., Michalak R., Kuklińska Z., Przyroda. Badania. Język, CODN, Warszawa 1997.

Zioło I., Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.

Jezierska-Wiejak E., Malinowska J., Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014.

4.

Taranowicz I., Grotkowska S., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, ZW Nomos, Kraków 2002.

5.

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Frel, Warszawa 2015.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Impuls, 2013

6.

Gromkowska-Melosik A., Szymański M.J., Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji , UAMW, 2014

Grudziewska E., Mikołajczyk M., Wybrane problemy społeczne. Teraźniejszość – przyszłość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice społecznej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. K_W01

Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących pomiędzy nimi relacjach K_W07

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących K_W10

Potrafi on dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących rodziny i środowiskowych uwarunkowań; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. K_U01

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w środowisku życia współczesnego człowieka i rodziny, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej i społecznej na rzecz człowieka. K_U03

Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych na rzecz człowieka i współczesnej rodziny. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach, popartej literaturą i oceny z pracy zaliczeniowej.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach, pracach zespołowych, projektach, ocenianych w sposób ciągły, zaliczenie kolokwium bądź wykonanie zadania praktycznego

Praca zaliczeniowa polega na analizie wybranej literatury i jej prezentacji.

Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego.

Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności.

Zakres tematów:

1. Prekursory pedagogiki społecznej; przedstawiciele pedagogiki społecznej

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiki społecznej; grupy

3. Środowisko lokalne; edukacja środowiskowa

4. Rodzina

5. Aktywność człowieka

6. Problemy społeczne; wsparcie

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące, problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala A207 (cwi)
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala A207 (cwi)
Tomasz Śliwowski 23/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala A204/2 (cwi)
każda środa, 9:45 - 11:15, sala A204/2 (cwi)
co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala A110 (war)
Anna Chmiel, Maciej Żywno 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)