Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika 380-RS1-1AND
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Czarnecki K. (2006), Możliwości rozwojowe i twórcze ludzi w wieku seniorskim. W: Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i

andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 345-353.

2. Czerniawska O.:(2000), Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej, s. 56-106, s.189–195.

3. Czykier K. (2006), Biograficzność i jej znaczenie w andragogice. Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji

europejskiej i globalnej, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, s.321-329.

4. Czykier K. (2003), Swoistość uczenia się dorosłych i jej uwarunkowania. W: Nikitorowicz J. Sawicki K., Bajkowski T., (red.),

Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, s.

231-240.

5. Dubas E. (1998), Biograficzność w oświacie dorosłych – wybrane stanowiska. Edukacja Dorosłych, nr 3, s. 33-48.

6. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), (2015) Biografie i uczenie się, Łódź

7. Jankowski D. (2007), Podstawowe pojęcia teorii edukacji dorosłych. W: Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D. (red.).

Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.9–26.

8. Jodłowska B. (2004), Sokrates jako pierwszy andragog. W: Kostkiewicz J. (red.)., Aksjologia edukacji dorosłych. Lublin: Wydawnictwo

KUL, s. 179-196.

9. Lewchanin S., Zubrod L.A. (2001), Wybory w życiu: kliniczne narzędzie ułatwiające dokonanie przeglądu środka życia. Journal of Adult

Development Vol. 8, No. 3.

10. Marczuk M. (1996), Pracownicy i działacze oświaty dorosłych. W: Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa: Instytut

Technologii Eksploatacji, s. 338-348.

11. Marczuk M. (1994), Uczeń dorosły i uczenie się dorosłych – przegląd stanu badań. W: Marczuk M. (red.)., Problemy i dylematy

andragogiki, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 110-123. 1994.

12. Nalaskowski A. (1998), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

s. 64-95.

13. Nowak A. (1998), Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. W: Palka S. (red.), Orientacje w badaniach pedagogicznych.

Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 99-111.

14. Pietrasiński Z. (1996), Rozwój dorosłych. W: Wujek T. (red), Wprowadzenie do andragogiki. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji,

s.13–35.

15. Półturzycki J. (1991), Dydaktyka dorosłych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 156-159.

16. Przyszczypkowski K. (2007), Dorosłość jako kategoria pedagogiczna. W: Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D. (red.).

Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.33–46.

17. Skrzypczak J. (2007), Kształcenie dorosłych – pojęcie i podstawowe funkcje. W: Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D.

(red.), Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s.101–106.

18. Turos L. (2006), Platon jako prekursor myśli andragogicznej. W: Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji

europejskiej i globalnej, Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, s. 263- 275.

19. Turos L. (1999), Andragogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, s. 152-174.

20. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 - zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - ocena aktywności studenta podczas zajęć, konsultacje, dyskusja

KP6_WK6 - ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę - ocena aktywności studenta podczas zajęć, konsultacje, dyskusja

KP6_UO1 - potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - ocena aktywności studenta podczas zajęć oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej w oparciu o metodę biograficzną

KP6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki - ocena aktywności studenta podczas zajęć, konsultacje, dyskusja

KP6_KR1 - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki - konsultacje, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

- dopuszczalne są dwie nieobecności studenta na ćwiczeniach, której wykorzystanie wciąż umożliwia zaliczenie przedmiotu.

- nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej na konsultacjach

- zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0)

- zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia treści wykładów

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia, cele, zadania, przedmiot andragogiki jako dyscypliny naukowej.

2. Zarys idei andragogicznych w wymiarze historycznym.

3. Dorosłość między socjalizacją i wychowaniem.

4. Rozwój jako kategoria pojęciowa andragogiki.

5. Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego.

6. Fazy rozwoju człowieka dorosłego.

7. Metoda biograficzna.

8. Biografia edukacyjna – nową wersją życia.

9. Tradycje i współczesność edukacji permanentnej i kształcenia ustawicznego.

10. Proces kształcenia ludzi dorosłych.

11. Uniwersytet dla dorosłych – tradycja i kontynuacja.

12. Umieranie. Śmierć. Wdowieństwo.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: obecność, ocena aktywności studenta podczas zajęć, przygotowanie i prezentacja zagadnień z zakresu treści omawianych

podczas zajęć; wykonanie pracy zaliczeniowej z wykorzystaniem metody biograficznej, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala A204/1 (war)
Krzysztof Czykier 24/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala B223 (cwi)
Justyna Konopelko 23/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala A204/1 (war)
Krzysztof Czykier 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)