Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja międzykulturowa 380-RS2-1EMK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

 Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Akademickie ,,Żak”, Warszawa 2003

 Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Jerzy Nikitorowicz, Edukacja miedzykulturowa. W perspektywie paradygmatu współistnienia kultur

 Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000

 Ewa Nowicka, Świat Człowieka, świat kultury., Warszawa 2000

  Stephan W.G., Cookie W.S., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 2007

 Zygmunt Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

  Tadeusz Pilch, Tolerancja- wartość społeczna i cnota indywidualna, w: Tożsamość, odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczkowski, Sławomir Łukasiewicz, Wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1998

 Hannah Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki., Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2002

 Antonina Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005

 Misiejuk Dorota, Kontekst kulturowy wychowania

Efekty uczenia się:

1. K_W01- zna terminologię używaną w edukacji międzykulturowej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

2. K_W08- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

3. K_K01- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

4. K_K03- docenia znaczenie edukacji międzykulturowej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z tej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

5. K_U12 – potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać, oraz przyjmować wspólne cele działań.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach min.80%; test wiedzy: min 50%

Zakres tematów:

1. Teoretyczne założenia edukacji międzykulturowej jako subdyscypliny naukowej i działalności pedagogicznej ( perspektywa metodologiczna, polityczna, społeczna)

2. Edukacja wielokulturowa a międzykulturowa. Cele i założenia edukacji międzykulturowej.

3. Operacjonalizacja pojęcia kultury. Definicje kultury użyteczne w teorii edukacji międzykulturowej;

4. antropologiczne ujęcie kultury; kultury w rozumieniu atrybutywnym i dystrybutywnym

5. komunikacyjne ujęcie kultury; znaczenie jako tworzywo kultury; pojęcie relatywizmu kulturowego.

6. Idea pogranicza – perspektywy pogranicza i efekty dla budowania wielokulturowości jako standardu społecznego stosunków międzykulturowych

7. Typy pogranicza, pojęcie autochtonizmu, dyfuzja kultur na pograniczu.

8. Tożsamość kulturowa a identyfikacje społeczne. Kwestia tożsamości z perspektywy pedagogiki międzykulturowej.

9. Teorie nabywania tożsamości kulturowej w sytuacji zmiany kultury.

10. Kwestia kompetencji kulturowych i kanonu kulturowego.

11. Postawy wobec odmienności kulturowej. Stereotyp kulturowy i społeczny.

12. Tolerancja jako wartość i postawa.

13. Etnocentryzm i relatywizm kulturowy jako stereotypy postaw: nacjonalizmu, szacunku i postawy dialogiczności.

14. Dylematy kontaktu międzygrupowego w perspektywie różnicy kulturowej.

15. Socjalizacja w perspektywie transmisji kultury: pojęcia akulturacji, asymilacji, enkulturacji, inkulturacji, kulturalizacji.

16. Wielowymiarowość tożsamości kulturowej człowieka.

17. Problematyka tradycji i dziedzictwa kulturowego.

18. Transmisja kultury i jej międzygeneracyjny przekaz w perspektywie teorii i definicji kluczowych: symbol, wzór kulturowy, wartościowanie; normy.

19. Edukacja międzykulturowa w wymiarze praktyki pedagogicznej – pola pracy i działalności wychowawczej

20. Kształtowanie postaw otwartych – koncepcja M. Benneta

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacja power point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)