Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski 380-OS2-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.breakingnewsenglish.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.guardian.com

www.independent.com

www.linguahouse.com

www.onestopenglish.com

https://ed.ted.com/

https://www.ted.com/

www.warsawvoice.pl

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOSCI, absolwent potrafi

KA7_UW1 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych w kontekście języka obcego

sposób weryfikacji: testy cząstkowe/semestralne, prace pisemne, udział w dyskusji, egzamin ustny

KA7_UK2 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych

dyscyplin naukowych w kontekście języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy,

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje

to podejście wśród innych

sposób weryfikacji:

-przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo, udział w dyskusji i współpracy w grupie

-prace pisemne (np. streszczenie pracy licencjackiej / artykułu specjalistycznego),

-testów pisemnych w sali,

-zadań z modułów nauczania online,

-egzaminu ustnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na koniec semestru oraz egzaminem ustnym.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych / zadań

-zaliczenie modułów na platformie na min 51%

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

Progi procentowe:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51%- 60%dostateczny (3.0)

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 zjazdu nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Opuszczenie przez studenta więcej niż polowy zajęc jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu ( ustalenia indywidualne w porozumieniu z wydziałem)

Warunki zaliczenia egzaminu ustnego:

-Egzamin ustny składa się z 2 części. Część 1 polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

Studenci dyskutują na jeden z tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (tematy są losowane przez studentów) oraz wchodzą w interakcję z egzaminatorem (studenci udzielają odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

Część 2 polega na przedstawieniu ustnego raportu z opracowanego samodzielnie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta wg wzoru podanego przez lektora oraz interakcji z egzaminatorem (udzieleniu odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

-Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

-Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość fachowego słownictwa.

W zaleznosci od obowiązującch regulacji zastrzega się mozliwosć przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, także w formie testy na internetowej platformie edukacyjnej.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1.XX1 century skills. Jakie cechy powinien posiadać absolwent 21-go wieku?

2.Faces of education. Jakie czynniki determinują sukces systemu edukacji?

3.Challenges of modern education. Wyzwania współczesnej edukacji

4.Older people with social needs. Problemy starzejącego się społeczeństwa.

5.Homelessness: Problem bezdomności wśród dzieci; dzieci ulicy.

6.War & refugees. Problemy współczesnego świata: konflikty zbrojne,dzieci –uchodźcy; pomoc, funkcjonowanie.

7.Diversity and tolerance. Wielokulturowość i tolerancja we współczesnym świecie.

8.Remote working. Praca zdalna: jak zmiany na współczesnym rynku pracy wpływają na zdrowie psychiczne.

Tematyka zajęć (8 tamatów do wyboru), może się różnić w zależności od grupy ćwiczeniowej /specjakizacji studentów w grupie)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: min 50% w formie stacjonarnej oraz do 50% z wykorzystaniem modułow do realizacji na platformie e-lerningowej w oparciu o materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych:

-doskonalenie umiejętnosci czytania i rozumienia tekstów fachowych oraz analizę językową tekstów specjalistycznych

-doskonalenie umiejętności rozumienia wypowiedzi specjalistycznych np. wykładów

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych.

-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych

Podczas zajec uzywane są róznorodne formy przekzu oraz zaangazowania studentów do pracy ( multimedia, zadania indywidualne,praca w grupach, byrza mózgu)

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartków leksykalne i testy umiejętności prakrycznych), krótkich pisemnych i ustnych prac domowych.

W razie konieczności realizowania części zajeć w formie zdalnej, zajecia będa prowadzone w formie synchronicznej na platformie teams lub asynchronicznej na plafformie eduportal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala A113 (cwi)
Małgorzata Penza-Szachowicz 14/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala A113 (cwi)
Małgorzata Penza-Szachowicz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)