Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo finansów publicznych 370-PN5-4PROPFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

- L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów 2007

- B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007.

- J. Salachna, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WK3: terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych;

sposób weryfikacji: poprawność formułowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

KA7_WK6: metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

sposób weryfikacji: adekwatność metod i narządzi zaproponowanych w odniesieniu do wybranego obszaru badawczego (tematu dysertacji);

KA7_WK7: pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami;

sposób weryfikacji: poprawność sformułowanych propozycji odnośnie wykorzystania istniejących zasobów służących przygotowaniu koncepcji pracy;

Student rozumie i potrafi:

KA7_UU1: dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

sposób weryfikacji: poprawność sformułowania problemów badawczych oraz hipotez w odniesieniu do wybranej tematyki dysertacji;

KA7_UW4: wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych;

sposób weryfikacji: umiejętność identyfikacji przyczyn problemów natury prawnej oraz możliwych ich ocen z perspektywy poprawności wykorzystywania wykładni prawa;

KA7_UO2: prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

sposób weryfikacji: adekwatność prezentowanych propozycji do stanu w danej dziedzinie;

KA7_UK1: przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie;

sposób weryfikacji: ocena przygotowywanych wystąpień ustnych, które dotyczą poszczególnych kwestii metodologicznych przyszłej dysertacji (na wybrany przez Studenta temat);

KA7_KK1: odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

sposób weryfikacji: prawidłowość założeń metodologicznych oraz metodycznych (w tym narzędzi) mających służyć przyszłej realizacji celów badawczych w wybranej tematyce.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 20% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie podstawowych założeń metodologicznych na wybrany na dysertacje magisterską temat - w formie roboczej wersji wstępu dysertacji (zawierającego m.in. przesłanki wyboru tematyki, założenia badawcze i cel pracy) oraz zarysu spisu treści – wartość 65% oceny końcowej.

Zakres tematów:

Istota pracy magisterskiej: - cechy pracy magisterskiej; różnice pomiędzy pracą licencjacką a magisterską; - kryteria oceny merytorycznej dysertacji i sposoby ich uwzględniania w trakcie samodzielnej pracy nad tekstem; - specyfika prac z nauk administracyjno-prawnych; - rola promotora; - znaczenie praktyk dla prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej; - kryteria oceny pracy magisterskiej.

Metodologia nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawnych, w tym nauki o administracji: - warunki poprawnego formułowania celów dysertacji, w tym z uwzględnieniem wymogu praktycznego ukierunkowania pracy; - konstruowanie pytań badawczych i hipotez; - korelacja celu/ów pracy z pytaniami i hipotezami; - podstawowe metody badawcze i adekwatność ich stosowania (czynniki decydujące o wyborze metod); - najczęściej popełniane błędy metodologiczne.

Zasady wyboru tematu pracy magisterskiej: - granice wyznaczania tematyki dysertacji z zakresu określonego seminarium; - kryteria doboru tematyki przyszłej pracy magisterskiej (w tym związek z odbywaną praktyką zawodową); - przykładowe tematy prac; - uzasadnienie wyboru tematu (w tym uzasadnienie o charakterze praktycznym).

Struktura i technika pisania pracy magisterskiej – zasady ogólne: - kryteria strukturyzacji zawartości merytorycznej i rola spisu treści; - rozdziały prace a cele dysertacji oraz sformułowane pytania badawcze i hipotezy; - układ tekstu; - język pracy; - techniczne i redakcyjne wymogi tekstu pracy.

Metody gromadzenia informacji naukowej: - źródła informacji naukowej oraz praktycznej; - internet jako źródło informacji; jawność informacji publicznych (rola Biuletynu Informacji Publicznej).

Analiza materiałów źródłowych: - zasady oceny przydatności materiałów i ich selekcja; - analiza aktów normatywnych i literatury naukowej; - uzyskiwanie i interpretacja danych dostępnych publicznie lub uzyskanych w trakcie praktyk zawodowych.

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja problematyki związanej z przygotowaniem pracy dyplomowej, dyskusja, prezentacje przygotowane przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 18:50 - 20:00, sala 219
Joanna Salachna, Piotr Pietrasz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)