Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza podatkowa 330-EN1-3XAPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

3. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

2. Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015

4. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

5. M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

6. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

7. W. Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012

8. J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

9. J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

10. Taxation Trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/economic-analysis-taxation/taxation-trends-european-union_pl

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 255, 1163, 1243)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243)

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558)

Efekty uczenia się:

Wiedza

3XAPO_W01: udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacja zagadnień, kolokwium

Umiejętności

3XAPO_U01: udział w dyskusji, analiza przypadków, kolokwium

Kompetencje społeczne

3XAPO _K01: udział w dyskusji, analiza przypadków

3XAPO _K02: udział w dyskusji, analiza przypadków

3XAPO _K03: udział w dyskusji, analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie łącznie minimum 51% punktów uzyskanych w następującej formie:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, analiza przypadków indywidualnie i w grupach, prezentacja zagadnień),

- kolokwium składającego się z pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Zakres tematów:

1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

1.1. Analiza konsekwencji zdarzeń podlegających opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

a. stawki podatku

b. ulg podatkowych

c. szczególnych rozwiązań dla małżonków osiągających dochód opodatkowany na zasadach ogólnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci

1.2. Analiza konsekwencji podatkowych wyboru formy opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:

a. stawki podatku

b. ulg podatkowych

c. formy prowadzonej ewidencji

d. miejsca prowadzenia działalności

2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych

2.1. Analiza konsekwencji zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym w zakresie:

a. ulg podatkowych

b. miejsca prowadzenia działalności

c. transakcji dotyczących majątku przedsiębiorstwa

d. podatkowych grup kapitałowych

4. Opodatkowanie obrotu

Metody dydaktyczne:

prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 303
Michał Wojciuk 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 303
Michał Wojciuk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)