Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój lokalny 330-ES2-2ZROL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Sekuła, A. Miszczuk, J.Wojciechowska-Solis, J. Nucińska , Zrównoważony rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu, Wrocław 2022

T. Skica, Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2020

T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, / Warszawa 2018

M. Cisek, A.J. Kozłowski, (red.), Samorząd gminny w Polsce, Difin, Warszawa 2016

A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Beck, 2011

A. Pike, A. Rodriguez-Pose, J. Tomaney, Local and Regional Development, Routledge, 2016

Efekty uczenia się:

ZROL_W1 - Student rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybrane kategorie więzi ekonomicznych i historyczną ich ewolucję (KP7_WG8)

ZROL_U1 - Student umie wykorzystywać posiadaną wiedzę z określonego obszaru do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów z uwzględnieniem kontekstu historycznego (KP7_UW5)

ZROL_U2 - Student umie interpretować zjawiska gospodarcze przy wykorzystaniu właściwych metod badawczych w szczególności z zakresu metodyki pracy naukowej (KP7_UW6)

ZROL_K1 - Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających

się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce, wykorzystując w tym celu metody statystyczne, ekonometryczne i prognostyczne, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, w tym ekspertyz i raportów (KP7_KK3).

Weryfikacja powyższych efektów kształcenia na podstawie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu. Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie rozwoju i jego rola w układach terytorialnych

2. Rozwój lokalny w teoriach i koncepcjach

3. Podmioty rozwoju lokalnego i programowanie rozwoju

4. Uwarunkowania (czynniki i bariery) rozwoju lokalnego

5. Instrumenty rozwoju lokalnego

6. Źródła finansowania rozwoju lokalnego

7. Polityka przestrzenna w kreowaniu rozwoju lokalnego

8. Ewaluacja projektów rozwojowych w układzie lokalnym

Metody dydaktyczne:

Metody umożliwiające zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i motywowania studentów do pracy, w tym: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiający zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)