Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse lokalne 330-ES1-2FIL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. Banaszewska M., Dochody własne w systemie finansowania gmin : determinanty i implikacje, Wydawnictwo UEP, Poznań 2022.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego JST. Studium empiryczne gmin w Polsce,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. Stasiak J., Financial independence of local government units, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2021.

8. Owsiak K., Dług w polityce finansowej gmin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.

9. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 38.

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. z póź. zm.

Efekty uczenia się:

2FIL_W01 test zaliczeniowy

2FIL_W02 test zaliczeniowy

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie

pisemne. Podstawą zaliczenia egzaminu jest

zdobycie min 51% ogółu punktów możliwych do zdobycia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin zaliczenia i zaliczenia poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych

sposobów zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne, struktura organizacyjna i zadania samorządu terytorialnego w Polsce

2. Finanse podsektora samorządowego jako komponent sektora finansów publicznych.

3. Dochody samorządu terytorialnego w Polsce i problem samodzielności finansowej JST.

4. Władztwo podatkowe JST. Podatki i opłaty lokalne.

5. Dochody transferowe zasilające budżety JST oraz mechanizmy wyrównywania fiskalnego w podsektorze samorządowym.

6. Dług w gospodarce finansowej JST.

7. Instrumenty zarządzania finansami JST

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
117/170 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)