Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse lokalne 330-ES1-2FIL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. Banaszewska M., Dochody własne w systemie finansowania gmin : determinanty i implikacje, Wydawnictwo UEP, Poznań 2022.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego JST. Studium empiryczne gmin w Polsce,

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. Stasiak J., Financial independence of local government units, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2021.

8. Owsiak K., Dług w polityce finansowej gmin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.

9. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 38.

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. z póź. zm.

Efekty uczenia się:

2FIL_W01 test zaliczeniowy

2FIL_W02 test zaliczeniowy

2FIL_U01 udział w dyskusji, ocena bieżąca, praca w grupach

2FIL_U02 udział w dyskusji, ocena bieżąca, praca w grupach

2FIL_K01 udział w dyskusji, ocena bieżąca, praca w grupach

2FIL_K02 udział w dyskusji, ocena bieżąca, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie

pisemne. Podstawą zaliczenia jest

zdobycie min 51% ogółu punktów możliwych do zdobycia.

Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin zaliczenia i zaliczenia poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych

sposobów zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie literatury, zagadnień, warunków zaliczenia. Wstępna dyskusja o finansach sektora samorządowego.

2. Budżet JST. Klasyfikacja budżetowa. Procedura budżetowa. Budżet w układzie tradycyjnym a budżet w układzie zadaniowym.

3. Zadania JST w kontekście wydatków samorządowych.

4. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność finansowa JST.

5. System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

6. Inne źródła finansowania zadań samorządu terytorialnego (środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej).

7. Dług JST - przyczyny i skutki zaciągania długu, limitowanie długu.

8. Ocena sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie wybranych wskaźników – praca w grupach studentów.

9. Zaliczenie/kolokwium

10. Zajęcia podsumowujące.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja

wyników prac

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
115/170 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)