Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV 320-BS2-2SEMIV
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje złożoność świata organizmów żywych oraz procesów i zjawisk przyrodniczych, systematyzując wiedzę w trakcie przygotowywania manuskryptu pracy magisterskiej i przygotowania się do egzaminu magisterskiego (KA7_WG1)

2. Student zna i uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych w dyskusji wyników własnych na seminarium i w przygotowaniu manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_UG7)

3. Student potrafi dobrać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną do postawionych celów badawczych, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie w pracy magisterskiej (KA7_UW5)

4. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_UK5)

5. Student potrafi korzystać ze znajomości języka obcego podczas przygotowywania prezentacji ustnej założeń i wyników pracy magisterskiej (KA7_UK6)

6. Student potrafi samodzielnie zaplanować własną karierę naukową, począwszy od wyboru tematyki pracy magisterskiej, celów i metodyki badań, rozplanowania przebiegu eksperymentu/badań w czasie oraz sposobu przedstawienia otrzymanych wyników na seminarium lub konferencji naukowej (KA7_UU8)

7. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów w trakcie prowadzonych badań i dyskusji otrzymanych wyników pracy magisterskiej (KA7_KK1)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki podczas przygotowania prezentacji multimedialnych i manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_KR4)

9. Student jest gotów do stałego poszerzania wiedzy i dorobku młodego badacza, przedstawiając wyniki swoich badań na seminariach lub konferencjach naukowych (KA7_KR5)

Sposoby weryfikacji:

1. Ocena przygotowanych przez studenta prezentacji multimedialnych: KA7_WG1, UW5, UK5, UK6, KK4, KR5

2. Bieżąca ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi przez studenta podczas dyskusji prowadzonej na zajęciach: AK7_UK5, KK1

3. Ocena przeprowadzana podczas konsultacji przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej: KA7_WG1, UG7, UW5, UU8

4. Ocena pracy dyplomowej przed złożeniem jej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD): KA7_WG1, UW5, KK4, KR5

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe i badania własne: przedstawienie założeń pracy, stosowanych metod, otrzymanych wyników i ich dyskusja w świetle dostępnej literatury.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach.

3. Aktywny udział w konsultacjach

4. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD).

5. Obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

W trakcie kursu studenci przygotowują i przedstawiają prezentacje problemu badawczego związanego z tematyką pracy magisterskiej w oparciu o wybrane opracowania naukowe, publikowane w języku polskim i obcym, oraz omawiają wyniki eksperymentów i obserwacji przeprowadzonych w ramach przygotowywanych prac dyplomowych, dyskutują nad zastosowaną metodyką, pod nadzorem promotora pracy przygotowują ostateczne wersje prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

seminarium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:30 - 14:00, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 3021
Mirosława Kupryjanowicz 3/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:15 - 9:45, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 2021
Aneta Książek 2/ szczegóły
3 każda środa, 12:30 - 14:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Zieliński 3/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:00 - 10:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 1027
Szymon Sękowski 3/ szczegóły
5 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Jadwiszczak 3/ szczegóły
6 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 1130
Andrzej Górniak 3/ szczegóły
7 każda środa, 14:15 - 15:45, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 3075
Tomasz Hauschild 3/ szczegóły
8 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 3023
Anetta Borkowska 3/ szczegóły
9 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 2041
Jan Taylor 2/ szczegóły
10 każda środa, 14:15 - 15:45, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala 3013
Emilia Brzosko 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)