Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne 320-ES1-2INB
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Dajdok Z., Pawlaczyk P. 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników. Świebodzin. pp. 167. https://www.wigry.org.pl/inwazyjne_mokradlowea.pdf

2. Elton Ch., 1967. Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL. Warszawa. pp. 189.

3. Faliński J.,B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 16 (NS). Sem. Geobot. 10: 1-32.

4. Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis 11 (NS), Sem. Geobot. 6: 3-16.

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland. Wyd. UŚl, Katowice. 192 pp.

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ. Warszawa. pp. 197.

Efekty uczenia się:

Student analizując cechy morfologiczne i ekologiczne gatunków inwazyjnych, wskazuje możliwe skutki ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się - KA6_WG1

Student analizując krajowe akty prawne oraz wdrażane projekty przeciwdziałające i zwalczające inwazyjne gatunki roślin, proponuje działania ograniczające inwazje wybranych gatunków roślin - KA6_UK2.

Student sprawnie posługuje się terminologią związaną z tematyką dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych - KA6_UK1

Student jest świadomy ekologicznych i ekonomicznych skutków inwazji biologicznych oraz potrzeby ciągłego poszerzenia wiedzy w tym zakresie - KA6_KK2

Korzysta z krajowej i zagranicznej literatury naukowej, samodzielnie dobiera adekwatne przykłady do prezentacji koncepcji naukowych - KA6_UK2

Sposoby weryfikacji:

sprawozdanie pisemne: KA6_WG1, KA6_UW1

referat ustny: KA6_UK1, KA6_UK2

udział w konsultacjach: KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia konwersatoriów:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego spotkania z koniecznością odpracowania w postaci referatu pisemnego)

2. Obecność na indywidualnych konsultacjach poprzedzających złożenie sprawozdania pisemnego oraz ustną prezentację.

3. Pozytywna ocena sprawozdania pisemnego oraz prezentacji ustnej wraz z obowiązkową obecnością na konsultacjach przed złożeniem sprawozdania i wygłoszeniem prezentacji.

Ocena ostateczna stanowi średnia z oceny ze sprawozdania pisemnego i ustnej prezentacji.

Zakres tematów:

1. Istota inwazji i jej przyczyny.

2. Typy ekspansji i historia i sukces kolonizacyjny gatunków na przykładzie wybranych gatunków inwazyjnych roślin.

3. Ocena potencjału inwazyjnego wybranych gatunków roślin w warunkach północno-wschodniej Polski.

4. Ocena ekologicznych skutków inwazji.

5. Metody zwalczania gatunków inwazyjnych i ich efektywność.

Metody dydaktyczne:

Praca z literaturą, dyskusja, wykład konwersatoryjny, projekt, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Brzosko, Edyta Jermakowicz, Izabela Tałałaj 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)