Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska i bioindykacja 320-ES1-2MOS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Strategiczny program państwowego monitoringu środowiska na lata 2020-2025, GIOŚ, Warszawa 2020, 44

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/pms/PPMS_2020-2025_OSTATECZNY.pdf

Stan środowiska w Polsce. Raport 2018. GIOŚ. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2018, 251

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/Stan_srodowiska_w_Polsce-Raport_2018.pdf

Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2020.

https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/Podrecznik_Monitoringu_Wod.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001187/O/D20161187.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza; Absolwent zna i rozumie:

- procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2)

- podstawy prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, zasady ergonomii i BHP, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (KA6_WK3)

Umiejętności; Absolwent potrafi:

- analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi (KA6_UW1)

- wykorzystywać zasoby środowiska stosując zasady zrównoważonego rozwoju (KA6_UW3)

- planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_UO1)

Kompetencje społeczne; Absolwent jest gotów do:

- udziału w opracowywaniu projektów oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Poprawne wykonanie ćwiczeń wg instrukcji.

Poprawnie wykonane sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń.

Pozytywna ocena z kolokwium.

Ocena aktywności studenta podczas zajęć (czynny udział w dyskusji).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Kryteria oceny zgodne z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin pracowni i BHP. Metodyka pobierania próbek środowiskowych. Pobieranie próbek glebowych na podstawie PN-ISO 10381-5:2009, próbek wody do badań fizyczno-chemicznych PN-EN ISO 5667-6:2016-1 i mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007-12, próbek powietrza PN-EN 12341:2014 -07 WBJ-2/IPP/7.Strategiczny program PMŚ na lata 2020-2025.

2. Oznaczanie składu granulometrycznego gleby metodą areometryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego. Oznaczanie właściwości buforowych gleby metodą Arrheniusa. Oznaczanie zawartości węgla organicznego metodą Tiurina oraz określanie zawartości próchnicy glebowej.

3. Sposoby oceny stanu wód, Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG, Źródła N i P w środowisku, ich przemiany oraz oddziaływanie, Eutrofizacja wód, Oznaczanie azotanów, azotynów, jonów amonowych i ortofosforanów w wodzie.

4. Wskaźniki zawartości substancji organicznych w wodach, Oznaczenie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera, Oznaczenie BZT i chlorofilu w wodzie.

5. Związki pochodzenia antropogenicznego w wodach powierzchniowych, Oznaczanie jonów Na+ i K+ metodą fotometrii płomieniowej. Spektrofotometryczne oznaczanie jonów chlorkowych, siarczanowych oraz fenoli.

6. Organizmy wskaźnikowe wykorzystywane w analizie mikrobiologicznej wody, Oznaczenie OLB w 22°C i 37°C , liczby pałeczek grupy coli(PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04), liczby paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus (PN-EN ISO 7899-2:2004)i Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami (PN-EN ISO 14189:2016-10), Kryteria bakteriologiczne wody do picia w Polsce.

7. Podstawowe akty prawne zawierające przepisy ochrony powietrza, w tym emisji gazów i pyłów do powierza. Analiza danych PMŚ. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Metody zapobiegania i ograniczania emisji odorów, Uwarunkowania prawne.

8. Wykorzystanie rozwielitek (Daphnia) do badania zanieczyszczenia wód.

9. Wykorzystanie bezkręgowców słodkowodnych w monitoringu stanu środowiska: porównanie zespołów bezkręgowców, przesiewanie i segregacja

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna, praca z literaturą, pokaz, obserwacja, pomiar

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala 1122
Katarzyna Puczko 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)