Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-EN2-1ESP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

Heer B., Public Economics: The Macroeconomic Perspective, Springer, 2019.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2023.

Uzupełniająca:

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Jarosiński K., Opałka B., Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa 2021.

Gruchelski M. (red.), Sektor publiczny a sektor prywatny. Ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Aspra_JR, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

1ESP_W01: egzamin/test

1ESP_W02: egzamin/test

1ESP_W03: egzamin/test

1ESP_W04: egzamin/test

1ESP_W05: egzamin/test

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Formy zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji w przypadku

wykładów to:

- egzamin w formie testu składający się z 30 pytań otwartych, zamkniętych i zadania.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie min. 51% ogółu punktów (min. 16 z 30 pkt). Ocena końcowa może być podniesiona dzięki punktom uzyskanym

za aktywność podczas wykładów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Ekonomia dobrobytu jako teoretyczna podstawa ekonomii sektora publicznego: Rynek i jego efektywność w sensie Pareto. Zawodność

mechanizmu rynkowego i jego mikroekonomiczne niesprawności (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki,

niekompletne rynki, koszty transakcyjne, asymetryczna informacja). Zawodność mechanizmu rynkowego i jego makroekonomiczne

niesprawności (nierównomierny rozwój, bezrobocie, inflacja). Efektywność a sprawiedliwość (podział dochodów, problem wyboru

społecznego).

Główne założenia teorii wydatków publicznych: Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny. Publiczne mechanizmy alokacji

zasobów. Problem zawodności państwa (nieefektywność w sektorze publicznym). Przesłanki i problemy racjonalizacji wydatków

publicznych

Wybrane aspekty teorii opodatkowania: Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej. Podatki a efektywność ekonomiczna

(opodatkowanie konsumpcji i rozmiary zniekształceń, opodatkowanie produkcji, opodatkowanie kapitału, opodatkowanie dochodu). Cechy

efektywnego systemu podatkowego.

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce: Zróżnicowane podejścia do definiowania sektora publicznego. Modele sektora

publicznego we współczesnych gospodarkach. Problem mierzenia wielkości sektora publicznego. Ewolucja funkcji i zadań sektora

publicznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 302
Renata Przygodzka 66/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)