Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna 310-CS1-2CHN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Wstęp do chemii nieorganicznej, Wyd. UwB, Białystok 2001.

2. Kolditz L. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.

3. Kettle S.F.A. Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999.

4. Cotton F. A., Wilkinson C., Gaus P. L. Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1998.

5. Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.

6. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.

7. Inczedy J. Równowagi kompleksowania w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 1979.

Literatura uzupełniająca:

1. Błaszak M., Przybylski Ł. Rzeczy są dla ludzi, niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Warszawa 2010.

2. Cox A. P. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 2003.

3. Lippard S. J., Berg J. M. Podstawy chemii bionieorganicznej, PWN, Warszawa 1998.

4. Puzanowska-Tarasiewicz H., Tarasiewicz M., Chemia związków koordynacyjnych, Wyd. Filii UW w Białymstoku, Białystok 1993.

5. Puzanowska-Tarasiewicz H., Tarasiewicz M. Przewodnik do proseminarium z chemii nieorganicznej. Wyd. FUW w Białymstoku, Białystok 1994.

6. Górski A. Klasyfikacja pierwiastków chemicznych i związków nieorganicznych, WNT, Warszawa 2003.

7. Bartecki A., Chemia pierwiastków przejściowych, Wyd. WNT, Warszawa 1997.

8. Pruchnik F., Preparatyka związków metaloorganicznych, PWN, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

1. Student objaśnia podstawowe pojęcia z chemii nieorganicznej i ogólnej; opisuje właściwości pierwiastków wynikające z ich położenia w

układzie okresowym. K_W01

2. Posługuje się aktualnie obowiązującą nomenklaturą związków nieorganicznych; zapisuje poprawnie wzory strukturalne i sumaryczne

substancji nieorganicznych. K_W02

3. Omawia metody otrzymywania i właściwości fizykochemiczne pierwiastków bloku s, p, d układu okresowego i najważniejszych

związków. K_W03

4. Wskazuje obszary zastosowań pierwiastków oraz ich związków w przemyśle i życiu codziennym; interesuje się podstawowymi

procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku. K_W10, K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, konsultacje.

Forma zaliczenia przedmiotu:

– wykład: egzamin;

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie konwersatorium i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość wprowadzenia elastycznych form zaliczenia w porozumieniu wykładowca-student.

Zakres tematów:

1. Występowanie pierwiastków, okresowość właściwości fizykochemicznych. Struktura pierwiastków i związków nieorganicznych.

2. Klasyfikacja związków nieorganicznych.

3. Wodór i wodorki.

4. Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku s. Właściwości fizykochemiczne, metody otrzymywania oraz zastosowanie litowców i berylowców.

5. Charakterystyka pierwiastków bloku p. Borowce – minerały, metody otrzymywania, właściwości. Struktura i klasyfikacja boranów, borazyna, aluminotermia.

6. Węglowce – odmiany alotropowe węgla, klasyfikacja węglików, karbonylki, silany, siloksany, krzemiany i zeolity.

7. Azotowce – odmiany alotropowe i właściwości fizykochemiczne fosforu, związki azotowców z tlenem, wodorem, fluorowcami, siarką

Tlenki i tlenowe kwasy azotu, fosforu, antymonu, bizmutu i arsenu.

8. Ogólna charakterystyka tlenowców. Struktura cząsteczek, alotropia i własności fizyczne tlenowców. Właściwości chemiczne tlenowców.

9. Fluorowce – występowanie w przyrodzie, otrzymywanie, właściwości fizyczne, chemiczne, zastosowanie.

10. Właściwości helowców; stan nadciekły, synteza Bartletta, związki helowców.

11. Pierwiastki grup przejściowych – konfiguracje elektronowe, stopnie utlenienia, własności fizyczne i chemiczne, związki kompleksowe

metali przejściowych.

12. Międzywęzłowe związki metali grup przejściowych – wodorki, węgliki, azotki, borki.

13. Właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie cynkowców i ich związków.

14. Ogólna charakterystyka lantanowców i skandowców. Aktynowce i pierwiastki transuranowe.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2001
Barbara Leśniewska, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Marta Hryniewicka 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)