Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna II 310-CS1-3CHF2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Brdicka R. 1970. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Praca zbiorowa. 1980. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Pigoń K, Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Libuś W., Libuś Z. 1987. Elektrochemia, PWN, Warszawa.

Ościk J. 1983. Adsorpcja, PWN, Warszawa.

Paszyc S. 1983. Fotochemia, PWN, Warszawa.

Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W01 Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie chemii fizycznej i elektrochemii.

K_W08 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawisk powierzchniowych, fizykochemia układów zdyspergowanych i koloidów, oraz kinetyki chemicznej i katalizy.

K_U07 Potrafi w sposób przystępny przedstawić określone informacje z dziedziny chemii.

K_K02 Interesuje się podstawowymi procesami związanymi z chemią fizyczną i ich rolą w życiu codziennym.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium i konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Zakres tematów:

1. Podstawowe definicje i prawa elektrochemii

Przedmiot i znaczenie elektrochemii. Działy elektrochemii. Praktyczne zastosowania elektrochemii.

2. Elektrochemia roztworów elektrolitów

Natura elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity słabe i mocne. Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów. Przewodnictwo właściwe, molowe. Ruchliwość jonów. Zastosowanie przewodnictwa. Mechanizm przewodnictwa jonowego. Liczby przenoszenia. Pomiary przewodnictwa.

3. Zjawiska powierzchniowe i adsorpcja

Typy granic fazowych. Energia powierzchniowa i napięcie powierzchniowe. Nadmiar powierzchniowy. Równanie adsorbcji Gibbsa. Izotermy adsorpcji: Henry'ego, Freundlicha, Langmuira. Adsorpcja na powierzchni ciała stałego. Adsorpcja jonowymienna. Jonity. Klasyfikacja jonitów. Chromatografia.

4. Fizykochemia układów zdyspergowanych, koloidów i makrocząsteczek

Układy mikroniejednorodne, podział. Właściwości molekularno-kinetyczne koloidów. Budowa cząstek koloidalnych. Właściwości optyczne koloidów. Koagulacja koloidów liofobowych. Koloidy ochronne. Koagulacja koloidów liofilowych. Peptyzacja, synereza, żelatynowanie, pęcznienie. Właściwości elektryczne koloidów.

5. Kinetyka chemiczna i kataliza

Przedmiot kinetyki chemicznej. Kinetyka a termodynamika. Szybkość reakcji chemicznej. Stała szybkości reakcji. Rząd reakcji. Mechanizmy reakcji. Równania kinetyczne. Metody badań kinetycznych. Kataliza chemiczna. Katalizatory. Mechanizm katalizy.

6. Fotochemia

Przedmiot fotochemii. Mechanizm pierwotnej reakcji fotochemicznej. Typowe reakcje fotochemiczne. Kinetyka reakcji fotochemicznych. Równowaga fotochemiczna.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online). konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Petelska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)