Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody stosowane w analizie chemicznej 310-CS2-1PDWII-11
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, Warszawa, 2019.

2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2020 (lub wydania wcześniejsze).

3. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Żyrnicki, J. Borkowska - Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd, Metody analitycznej spektrometrii atomowej – teoria i praktyka, Wyd. Malamut, 2010.

2. E. Bulska, K. Pyrzyńska, Spektrometria atomowa. Możliwości analityczne, Wyd. Malamut, 2007.

3. J. Mazerski, Chemometria praktyczna, Wyd. Malamut, 2009.

4. J. Mazerski, Podstawy chemometrii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2000.

5. A. Kojło, Chemiluminescencja w analizie przepływowej w: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 81-94, Kraków 2005.

6. E. Wołyniec, J. Karpińska, S. Łosiewska, M. Turkowicz, J. Klimczuk, A. Kojło, Determination of lipoic acid by flow-injection and high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Talanta, 96 (2012) 223-229.

7. L.K. Male, J. Glennon, Boron-doped diamond electrode: synthesis, characterization, functionalization and analytical applications, Analyst, 134 (2009) 1965-1979.

8. C.P. Sousa, et. al, Electroanalysis of pharmaceuticals on boron-doped diamond electrodes: a review, Chem. Electro. Chem., 6 (2019) 1-30.

9. Ligor M., Studzińska S., Horna A., Buszewski B., Corona-charged aerosol detection: an analytical approach. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2013, 43, 64-78.

10. Grembecka M., Lebiedzińska A., Szefer P. (2014) Simultaneous separation and determination of erythritol, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, fructose, glucose, sucrose and maltose in food products by high performance liquid chromatography coupled to charged aerosol detector. Microchemical Journal 117: 77-82.

11. Błaszak M., Przybylski Ł. Rzeczy są dla ludzi, niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

‒ zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji tj. analityki chemicznej (KP7_WG1),

‒ nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej (np. HPLC-CAD, HPLC-FLD, GC-MS, FAAS, ETAAS, ICP-MS), stosowanej w badaniach chemicznych (np. próbek środowiskowych, żywności) (KP7_WG5).

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

‒ krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą fachową (KP7_KK1).

W celu sprawdzania, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte przeprowadzony będzie egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

‒ wykład: egzamin pisemny na ocenę. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

‒ Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych systemów detekcji: detektora wyładowań koronowych (CAD) i fluorescencyjnego (FLD) – budowa, zasada działania, możliwości i ograniczenia, przykłady oznaczanych substancji (np. związków wykazujących naturalną fluorescencję i poddanych reakcji derywatyzacji);

‒ Chemometria w chemii - wybrane problemy: definicja chemometrii, specyfika danych wielowymiarowych, obszar zainteresowań chemometrii, podział metod chemometrycznych. Wybrane przykłady zastosowań metod chemometrycznych do realnych problemów badawczych;

‒ Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją płomieniową i elektrotermiczną (FAAS, ETAAS) i spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS): zasada działania i aparatura; interferencje spektralne i niespektralne, sposoby eliminacji interferencji: stosowanie modyfikatorów, korekcje tła, komory reakcyjne i kolizyjne; zastosowanie metod w analizie chemicznej;

‒ Elektrochemia: nowe materiały i strategie stosowane w elektroanalizie związków – elektroda diamentowa domieszkowana borem, przygotowanie, charakterystyka., możliwości oznaczeń i ograniczenia, przykłady oznaczanych substancji. Procedury analityczne umożliwiające wzrost czułości oznaczeń: modyfikacje elektrody BDD, zastosowanie w elektroanalizie środków powierzchniowo czynnych;

‒ Wstrzykowa analiza przepływowa (FIA), jej praktyczne zastosowania, rodzaje detekcji (np. chemiluminescencyjna) oraz możliwości realizowania z wykorzystaniem zasad zielonej chemii analitycznej.

‒ Etapy przygotowania próbek do analizy. Oddzielanie materii zawieszonej z zastosowaniem procesów filtracji. Przechowywanie próbek.

‒ Izolacja i wzbogacanie analitów z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy gazowej, np. techniki analizy fazy nadpowierzchniowej. Rodzaje sorbentów stosowanych w ekstrakcji do fazy stałej (SPE).

‒ Modyfikacje klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz. Nowoczesne ekstrahenty: ciecze jonowe (IL), ciecze głęboko eutektyczne (DES). Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych w procesie wydzielania analitów. Zminiaturyzowane metody ekstrakcji: mikroekstrakcja ciecz-ciecz (LLME), dyspersyjna mikroekstrakcja ciecz-ciecz (DLLME), mikroekstrakcja do pojedynczej kropli rozpuszczalnika (SDME), mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME).

‒ Ekstrakcja membranowa. Bezrozpuszczalnikowe metody przygotowania próbek do analizy. Osuszanie i oczyszczanie ekstraktów.

‒ Analiza uzyskanych ekstraktów z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych (UV-VIS) oraz chromatograficznych z różnymi rodzajami detekcji. Podstawowe parametry walidacji metody analitycznej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 2002
Elżbieta Wołyniec, Aneta Sokół, Julita Malejko, Barbara Leśniewska, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Justyna Kapelewska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)