Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 340-AH1-3SEM2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Baker M. (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London-New York 1998.

Baker M., In Other Words. A Coursebook in Translation, Routledge: London and New York, 1992.

Bassnett S. Translation, Routledge, London/New York 2014.

Bukowski P., M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009.

Bukowski P., M. Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza, WUJ, Kraków 2013.

Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Educator: Częstochowa 2000.

Gentzler E., Contemporary Translation Theories, 2nd edition, Multilingual Matters: Clevedon, 2001.

Efekty uczenia się:

Ogólne efekty:

- studenci napiszą pracę dyplomową, samodzielnie wyselekcjonują i przeanalizują treści i dobiorą literaturę stosownie do wybranego przez siebie tematu pracy.

1. Student rozumie metodologię badań – ilościową i jakościową K_W03, K_W08, K_U04

2. Student posiada wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami K_W07

3. Student posiada wiedzę dotyczącą krytycznych publikacji z zakresu tematyki pracy dyplomowej K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07

4. Student ma wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie podstawowe metody analizy krytycznej K_W09

5. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła K_U01, K_U03

6. Student potrafi interpretować teksty K_U05

7. Student rozwija umiejętności poszukiwań badawczych K_U01, K_U03

8. Student potrafi tłumaczyć teksty w języku specjalizacji do przygotowania pracy dyplomowej K_U14

9. Student zna i rozumie zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej K_W12, K_K05

10. Student opanowuje umiejętność konstruowania instrumentów badawczych K_U02

11. Student rozwija umiejętność pisania pracy naukowej K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

12. Student potrafi posługiwać się podstawowymi edytorami tekstu (samodzielnie dokonać komputerowej edycji pracy) K_U10

13. Student wykazuje postawę krytyczną, potrafi analizować teksty akademickie objęte tematyką pracy/specjalizacji K_W09, K_U13

14. Student określa priorytety służące uporządkowanej (zaplanowanej) realizacji poszczególnych etapów przygotowania pracy dyplomowej K_K04

15. Student dostrzega potrzebę ustawicznego kształcenia K_K01

16. Student potrafi kooperować w grupie, dokonać samooceny

i oceny koleżeńskiej, poddać krytycznej analizie pracę własną i kolegów K_K07, K_U13

17. Student uczestniczy w dyskusji prezentując własne stanowisko K_K03

Weryfikacja: efekty Wiedzy i Umiejętności weryfikowane poprzez dyskusje i prace pisemne, a efekty Kompetencji poprzez dyskusje, prezentacje i prace w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot, student musi systematycznie brać udział w zajęciach, konsultować postępy w pracy w czasie indywidualnych spotkań z Promotorem, a ostatecznie napisać i złożyć pracę licencjacką. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Kolejne należy nadrobić wg wytycznych Promotora.

Zakres tematów:

Kurs ma na celu:

- zapoznanie studentów z wymogami dotyczącymi pisania pracy licencjackiej i przygotowanie ich do samodzielnego napisania takiej pracy,

- zapoznanie studentów z rozwojem translatoryki, wraz z jej charakterystyką, czołowymi przedstawicielami oraz głównymi zagadnieniami.

Metody dydaktyczne:

Wykłady konwersatoryjne, dyskusje, prezentacje, indywidualne konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 17
Anna Dziok 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)