Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 2b 340-AR1-2JNHU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Wrzesińska A., От а до я. Kurs języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny student uzyskuje na podstawie: obecności na zajęciach, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach (układanie dialogów, poprawne czytanie, umiejętność wypowiedzenia się na określony temat), zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za prace pisemne (dyktanda, testy gramatyczne, streszczenia tekstów, wypracowania). W semestrze obejmującym 90 godzin dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 7 zajęć. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w sesji letniej jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim.

Zakres tematów:

Fonetyka, intonacja, akcentuacja: powtórzenie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności językowych studenta w zakresie wymowy samogłosek, połączeń samogłoskowych i spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowych konstrukcji intonacyjnych oraz akcentuacji rosyjskiej.

Gramatyka: powtórzenie i rozszerzenie materiału opanowanego na I roku studiów oraz wprowadzenie nowego materiału gramatycznego: rzeczownik (liczba i rodzaj gramatyczny, typy deklinacyjne, osobliwości w odmianie rzeczowników, singularia tantum i pluralia tantum, rzeczowniki żywotne i nieżywotne, rzeczowniki nieodmienne), przymiotnik (liczba i rodzaj gramatyczny; typy deklinacyjne; przymiotniki jakościowe, względne, dzierżawcze, stopniowanie przymiotników), liczebnik (liczebniki główne i porządkowe, rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych) i zaimek (odmiana zaimków osobowych (z nagłosowym „н” po przyimkach prostych), wskazujących, pytających i dzierżawczych.), czasownik (bezokolicznik, czasowniki dokonane/niedokonane, koniugacja - czas teraźniejszy i przyszły prosty, czasowniki nieregularne, tworzenie czasu przeszłego, tworzenie trybu rozkazującego), użycie wybranych przyimków i przysłówków m.in. przysłówki miejsca i kierunku (здесь-сюда, там-туда itp.), przyimki в-из, на-с (со), до, по itp., przykłady czasowników stanu i ruchu, użycie zwrotu друг друга, друг с другом.

Ortografia: powtórzenie i utrwalenie zasad poznanych na I roku studiów, wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski nieakcentowane w rdzeniu wyrazu, pisownia samogłosek po spółgłoskach szumiących „ж, ш, ч, щ” i spółgłosce „ц”, pisownia końcówek i sufiksów w rzeczownikach i przymiotnikach i in.)

Zagadnienia leksykalne:

1. Rozwój osobisty i zawodowy, rodzaje zawodów, formy kursów, preferencje zawodowe, kwalifikacje, obowiązki, CV.

2. Czas wolny. Aktywna i pasywna forma odpoczynku. Sport , dyscypliny sportowe, rodzaje aktywności fizycznej. Zainteresowania, czytelnictwo, kolekcjonerstwo.

3. Zdrowie i higiena. Sposoby dbania o siebie. Wizyta u lekarza, dentysty, fryzjera, kosmetyczki itp.

4. Wybrane święta państwowe i kościelne w Polsce i Rosji, świąteczne atrybuty, czynności związane z przygotowaniem do świąt i świętowaniem. Składanie życzeń.

Metody dydaktyczne:

podające, problemowe, aktywizujące, praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii, sala 128B
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 1E
Eugenia Maksimowicz, Anna Rygorowicz-Kuźma 16/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)