Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 340-RK1-1PNR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

S. Chwatow, R. Hajczuk, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... 1, Poznań 2012.

I. Danecka, Как дела? 3: Добро пожаловать в Россию!, Warszawa 1998.

J. Dobrowolski, 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, J. Ząbkowska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, Warszawa 1987.

H. Granatowska, Как дела? 3: В мире прекрасного, Warszawa 1998.

R. Hajczuk, Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

M. Jahn, L. Korycińska, Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa-Kraków 1996.

I. Kabyszewa, K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

А.И. Кайдалова, И.К. Калинина, Современная русская орфография, Москва 1983.

О.И. Кирьян, А.В. Шевцова, Читаем по-русски. Сборник текстов для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения ДМО, Сумы 2009.

О.А. Климкович, И.Я. Кураш, Разговорный русский язык: тексты для чтения и обсуждения, ч. 1, Витебск 2013.

N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014.

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006 (wybrane teksty, wybrane ćwiczenia).

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka - ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

Народные праздники на Руси, сост. С.А. Михайлов, Москва 2004.

S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, cz. 1, Ortografia, Wrocław 1994.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. 1, Warszawa 1997.

И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов-иностранцев, Москва 1968.

J. Rieger, E. Rieger, Słownik tematyczny rosyjsko-polski, Warszawa 2003.

Д.Э. Розенталь, Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, Москва 1999.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография. Пунктуация, Москва 1999, 2003.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1999.

M. Runowska, Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

Русская грамматика для начинающих: глагол. Учебное пособие, Екатеринбург 2008.

Сборник материалов для подготовки к экзаменам по русскому языку, сост. В.Г. Бехтина, Р.П. Кадырко, Минск 1999.

R. Skiba, M. Szczepaniak, Деловая речь, cz. 2a, 2b, Warszawa 1998.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2004, cz. 2.

Sz. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2000.

М.Т. Тверитинова, Т.Г. Трофимова, Для тех, кто хочет знать больше и говорить лучше, Москва 2001.

Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева, Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2000.

I. Wierieszczagina, Давайте поговорим...Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

В.И. Заика, Г.Н. Гиржева, Орфография и пунктуация. Правила и практикум. Учебное пособие, Москва 2011.

Т.С. Власова, Е.В. Катина, М.А. Шеина, Русский как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, Санкт-Петербург 2018.

Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy, teksty.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka rosyjskiego poprzez realizowanie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia (wraz z opanowaniem prawidłowej wymowy), pisania, rozumienia ze słuchu, czytania. W efekcie student ma być przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań językowych (tłumaczenie, kontakty z cudzoziemcami, oglądanie telewizji, czytanie prasy i literatury, itd.). Student, który zaliczył przedmiot:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie, w tym także tłumaczenie w formie pisemnej) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia samogłosek po spółgłoskach szumiących) i gramatycznych (deklinacja, koniugacja) języka rosyjskiego oraz poznanej na zajęciach leksyki (związanej z zawieraniem znajomości, rodziną, mieszkaniem, edukacją, życiem studenckim), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (prace pisemne na zadany temat). KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych, artykulacja spółgłosek) i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, egzamin ustny). KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, pisemny test gramatyczny, ćwiczenia praktyczne). KA6_WG4, KA6_WG5

4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, referat ustny (lub prezentacja multimedialna) na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena efektów pracy zespołowej). KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4

5. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia praktyczne). KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5

6. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin pisemny, egzamin ustny). KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna).

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny, uzyskiwane na podstawie: obecności, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach (układanie dialogów, poprawne czytanie, umiejętność wypowiedzenia się na określony temat, umiejętność udziału w dyskusji), zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za wszystkie prace pisemne (dyktanda, testy ortograficzne, testy gramatyczne, testy leksykalne, streszczenia tekstów, wypracowania). W semestrze obejmującym 90 godzin zajęć (45x2 godziny) dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Pozostałe nieobecności (choroba, wypadek losowy – student powinien przedstawić odpowiedni dokument w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku – rozdział III, paragraf 11, punkt 11: „student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczelni, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, o powodach absencji na zajęciach, a w przypadku choroby – okazania prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego”) należy zaliczyć na konsultacjach - formę zaliczenia materiału wyznacza prowadzący. Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 7 zajęć (i będą to nieobecności nieusprawiedliwione). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (letnia sesja egzaminacyjna) jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim. Egzamin (letnia sesja egzaminacyjna) składa się z części pisemnej (test ortograficzny, test gramatyczny, streszczenie tekstu w języku rosyjskim) i części ustnej (czytanie fragmentu tekstu i wypowiedź ustna - zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch pytań). Ocena egzaminacyjna jest średnią 4 ocen otrzymanych przez studenta na egzaminie (pisemnym i ustnym). Student otrzymuje jedną ocenę.

Zakres tematów:

I Fonetyka, intonacja, akcentuacja

1. Wymowa samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych.

2. Wymowa spółgłosek twardych i miękkich.

3. Wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach: wewnątrz wyrazu, na styku wyrazów (zjawisko udźwięcznienia, ubezdźwięcznienia, uproszczenia grup spółgłoskowych).

4. Przejście samogłoski „i” w „y” na styku wyrazów.

5. Budowa rytmiczna wyrazu.

6. Podstawowe konstrukcje intonacyjne (według teorii J. Bryzgunowej – Uniwersytet Moskiewski); użycie konstrukcji intonacyjnych w mowie.

7. Ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej (rzeczowników, przymiotników, czasowników).

II Gramatyka

1. Wprowadzenie podstawowych rosyjskich terminów gramatycznych: przypadek, nazwy przypadków, deklinacja, osoba, liczba - pojedyncza, mnoga; rodzaj - męski, żeński i nijaki, rzeczowniki wspólnorodzajowe; części mowy; spółgłoski, samogłoski, koniugacja i inne.

2. Podstawowe pojęcia dotyczące budowy wyrazu: temat, końcówka, rdzeń, sufiks, przedrostek.

3. Zaimek.

Odmiana i użycie zaimków osobowych (z nagłosowym „н” po przyimkach prostych), zaimków dzierżawczych oraz zaimka zwrotnego (себя). Użycie zwrotu "друг друга, друг с другом, друг о друге...".

4. Przysłówki miejsca i kierunku (tu, tutaj, tam, na górze, w górę, na dole, w dół, z prawej strony, na prawo itp.: здесь-сюда, там-туда, вверху-вверх, внизу-вниз, справа-направо...). Przykłady czasowników stanu i ruchu. Użycie przyimków „в-из, на-с(со), до, по” przy wyrażaniu miejsca i kierunku. Użycie przyimków "у, возле, при, около, мимо".

5. Rzeczownik. Liczba i rodzaj gramatyczny. Typy deklinacyjne. Osobliwości w odmianie rzeczowników. Omówienie form przypadków w l. pojedynczej (semestr zimowy):

I deklinacja:

a) odmiana rzeczowników twardotematowych, miękkotematowych oraz zakończonych na -ия;

b) odmiana rzeczowników, których temat kończy się na spółgłoskę szumiącą (ж, ш, ч, щ), na spółgłoskę ц – pisownia akcentowanej końcówki -ой i nieakcentowanej -ей w narzędniku liczby poj.

II deklinacja:

a) odmiana rzeczowników twardotematowych, miękkotematowych oraz zakończonych na -ий, -ие;

b) odmiana rzeczowników, których temat kończy się na spółgłoskę szumiącą (ж, ш, ч, щ), na spółgłoskę ц – pisownia akcentowanej końcówki -ом i nieakcentowanej -ем w narzędniku liczby poj.;

с) rzeczowniki mające dwie końcówki w miejscowniku l. poj. (np. сад – о саде, в саду; берег – о береге, на берегу).

III deklinacja oraz rzeczowniki: мать, дочь, путь.

Rzeczowniki rodzaju nijakiego na „-мя” – время, имя, племя, семя, стремя, знамя, бремя, пламя, вымя, темя.

Rzeczowniki występujące tylko w l. poj. lub tylko w l. mn.

Rzeczowniki nieodmienne.

Liczba mnoga rzeczowników (semestr letni):

- mianownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów; rzeczowniki rodzaju męskiego z akcentowaną końcówką -a (-я); rzeczowniki typu котёнок – котята, мышонок – мышата, северянин – северяне, гражданин - граждане, хозяин - хозяева i in.;

- tworzenie form dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów;

- biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych;

- rzeczowniki wszystkich rodzajów w celowniku, narzędniku i miejscowniku liczby mnogiej;

- odmiana w liczbie mnogiej rzeczowników typu: стулья, листья, друзья, сыновья, мужья, крылья, перья, деревья, звенья;

- odmiana w liczbie mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego na -мя.

6. Odmiana i użycie czasowników "podstawowych": жить, быть, работать, делать, звать, думать, интересоваться, заниматься, любить, просыпаться, завтракать i in.

7. Relacje czasowe - użycie przyimków „за, в течение, через, спустя, после, за...до, через...после”. Określanie daty; nazwy dni tygodnia, miesięcy; pory roku; zwroty: w tym tygodniu, miesiącu, roku i in.; określanie czasu zegarowego.

8. Czasownik.

Bezokolicznik, czasowniki dokonane/niedokonane, koniugacja - czas teraźniejszy i przyszły prosty, czasowniki nieregularne: „хотеть, бежать, дать, есть, чтить”, tworzenie czasu przeszłego, tworzenie trybu rozkazującego.

9. Przymiotnik.

Liczba i rodzaj gramatyczny; typy deklinacyjne; przymiotniki jakościowe, względne, dzierżawcze; stopniowanie przymiotników.

10. Rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych: один (21, 31...), два (22, 32...), три (23, 33...), четыре (24, 44...), пять, шесть, двадцать i in.

III Ortografia

Pisownia samogłosek po spółgłoskach szumiących „ж, ш, ч, щ” i po spółgłosce „ц”:

1. Pisownia samogłosek „а-я, и-ы, у-ю, е-э” po spółgłoskach szumiących „ж, ш, ч, щ”;

2. Pisownia samogłosek „и-ы” po spółgłosce „ц”;

3. Zasady pisowni końcówek przypadków rzeczowników po spółgłoskach szumiących i po spółgłosce „ц” w zależności od akcentu;

4. Pisownia samogłosek „о, e, ё” po spółgłoskach szumiących – rdzeń wyrazu, sufiksy; pisownia „o, e” po spółgłosce „ц” w zależności od akcentu.

Pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniu wyrazu:

1. Nieakcentowane samogłoski w rdzeniu słowa, sprawdzane przy pomocy wyrazów z tym samym rdzeniem, w których dana samogłoska jest akcentowana;

2. Pisownia nieakcentowanych samogłosek, które nie podlegają sprawdzeniu.

Pisownia miękkiego i twardego znaków „ь, ъ”.

Pisownia przedrostków: по-, от-, до-, про-, об-, за, с-, без-, воз-(вз-), из-, низ-, раз-, чрез- (через-); пре-, при-.

Pisownia samogłosek „a-o” w przedrostkach: раз-(рас-), роз-(рос-).

Pisownia samogłosek „и-ы” po przedrostkach.

Pisownia samogłosek „o, a”, „и, е” wewnątrz rdzenia wyrazu (гор-гар, клон-клан, твор-твар, зор-зар, лож-лаг, рос-раст-ращ, скоч-скак, кас-кос(н), мок-мак, ровн-равн; бер-бир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, мер-мир, блест-блист, стел-стил, жег-жиг, чет-чит).

Pisownia spółgłosek podwójnych w rdzeniu wyrazu, na styku przedrostka i rdzenia wyrazu.

Pisownia uproszczonych grup spółgłoskowych: здн, рдц, лнц, стн, вств.

Pisownia końcówek i sufiksów w rzeczownikach.

Pisownia sufiksów przymiotników.

IV Leksyka (słownictwo i frazeologia)

1. Zawieranie znajomości i formy grzecznościowe

(Знакомство и формы вежливости)

Przypomnienie i utrwalenie następujących konstrukcji: jak się nazywasz/jak ci na imię; ile masz lat; o ile lat jesteś starszy/młodszy od (kogo); mam brata/siostrę/dużą rodzinę (как /кого/ зовут; сколько /кому/ лет; на сколько лет /кто/ старше/моложе /кого/; у меня есть брат/сестра - у меня большая семья). Użycie czasowników: звать-называться. Określanie wieku (сколько /кому/ лет). Konstrukcje: 1, 21, 31... год (rzeczownik występuje w mianowniku l. poj.); 2, 3, 4, 22, 33, 44... года (rzeczownik występuje w dopełniaczu l. poj.); 5, 6... лет (rzeczownik występuje w dopełniaczu l. mn.). Rosyjskie imiona odojcowskie (отчества) - tworzenie, użycie, wymowa; tworzenie nazw narodowości w języku rosyjskim.

„Formy grzecznościowe” (zwroty i słowa używane przy powitaniu, pożegnaniu, przeprosinach, podziękowaniu, pozdrowieniach, życzeniach, wyrażaniu zgody i odmowy i in.).

2. Internet jako jedna z form spędzania wolnego czasu (Интернет как одна из форм проведения свободного времени)

3. Rodzina (Семья)

Określanie wieku i zawodu członków rodziny. Słownictwo dotyczące różnych stopni pokrewieństwa (np. тёща, тесть, свекровь, свёкор, зять, невестка, шурин, свояченица, золовка, деверь, мачеха, отчим, пасынок, падчерица, двоюродный брат, троюродная сестра). Codzienne zajęcia i obowiązki członków rodziny. Leksyka związana ze ślubem cywilnym i cerkiewnym (ухаживать за девушкой, жених, невеста, расписаться в загсе, Дворец бракосочетаний, супруг, супруга, свадьба, замужество, женитьба, обручальное кольцо, обручение и венчание, обручиться и обвенчаться).

4. Mój dom, mieszkanie, pokój (дом, квартира, комната)

Opis mieszkania i pokoju; rozmieszczenie mebli; nazwy sprzętów domowych; remont.

5. Szkoła, uczelnia wyższa (вуз)

Organizacja pracy na wyższej uczelni; władze uczelni, władze wydziału; plan studiów, przedmioty i typy zajęć; sesja, zaliczenia, egzaminy, dom studenta, życie studenckie. Użycie czasowników „учиться, учить, заниматься, изучать”. Teksty do wyboru: "Как сдать экзамен в вуз?", "Что наша жизнь? Экзамен", "Как житуха, американский студент?".

V. Realioznawstwo, informacje kulturoznawcze

1. Święta, tradycje, zwyczaje rosyjskie; teksty do wyboru: "Рождество Христово", "Праздники в январе", "Татьянин день", "Масленица", "Христос воскрес!".

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, testy kontrolne, konsultacje, praca własna studenta, praca w grupie. Materiały, które będą omawiane i wykorzystywane na zajęciach, będą wysyłane do studentów przed zajęciami za pośrednictwem usosmail.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)