Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium cz. 1 340-RP1-1LAB
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura główna:

1. Anchimiuk O., Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

2. Wierieszczagina I. Давайте поговорим. Warszawa 1998.

Pomoce dydaktyczne:

kasety magnetofonowe i płyty CD z ćwiczeniami fonetycznymi, rosyjskimi piosenkami, dialogami i tekstami bajek, filmami.

Efekty uczenia się:

1.Potrafi czytać i mówić w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad ortoepii, fonetyki i gramatyki języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4) .

2. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad ortoepii, ortografii i gramatyki oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (KA6_WG4, KA6_WG5).

3. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4) .

4. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5).

5. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na co najmniej 80 godz. zajęć (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach – materiał z zajęć należy zaliczyć na konsultacjach), ocenianie ciągłe (ustne i pisemne prace domowe, poprawne fonetycznie czytanie, recytacje i śpiewanie piosenek, poprawne fonetycznie i intonacyjnie czytanie dialogów i tekstów). Zaliczenie ustne na ostatnich zajęciach przed sesją zimową i letnią.

Zakres tematów:

1. Характеристика гласных звуков. Ударные и безударные гласные. Ритмика русского слова.

2. Редукция гласных [a], [o] в безударных слогах после твердых согласных.

3. Звонкие и глухие согласные.

4. Мягкие и твердые согласные.

5. Мягкие согласные перед [е], [и]. Артикуляция закрытого [e] и открытого [e].

6. Редукция гласных [е], [и] после мягких согласных.

7. Согласные [г], [х].

8. Произношение гласных после [j].

9. Звук [л'].

10. Звуки [ж], [ш].

11. Звук [ч'].

12. Произношение щ.

13. Звук [ц].

14. Ассимилятивная мягкость согласных.

15. Звук [р']. Сочетания типа ра-ря-рья.

16. Звук [л].

17. Непроизносимые согласные, удвоенные согласные.

18. Гласный [о] после мягких согласных (буква ё).

19. Е, и, ё после шипящих и ц. А после ч, щ.

20. Ударение в разных частях речи

21. Интонационные конструкции ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7.

Metody dydaktyczne:

Metody mieszane, metody tradycyjne i metody aktywne, oparte na działaniu studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)