Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska 340-RS1-3GKT
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1987.

Bartoszewicz A., Wawrzyńczyk J., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 1 – 4, Warszawa 1986.

Bogusławski A., Karolak S., Gramatyka języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1972.

Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska (w 3 tomach); cz. 1: Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia – I. Dulewiczowa; cz. 2: Morfologia ze słowotwórstwem – I. Maryniakowa; cz. 3: Składnia – V. Koseska-Toszewa, Warszawa 1993.

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny, Kępa 2006.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2002.

Zmarzer W., Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego), Warszawa 1992.

Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980.

Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, Москва 2000.

Pianka W., Tokarz E., Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, t.1, Katowice 2000.

Literatura uzupełniająca:

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Wrocław 1992.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego, Wrocław 1993.

Большой энциклопедический словарь. Языкознание. Pед. В. Н. Ярцева, Москва 1998.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi:

Zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki, morfologii i językoznawstwa kontrastywnego. K_W01, K_W02, K_W13, K_K0102.

Wyjaśnić zadania i kierunki badań kontrastywnych. K_W02, K_W03, K_U03, K_U0403.

Analizować wewnątrz- i międzywyrazowe procesy fonetyczne zachodzące w jednostkach języka polskiego i rosyjskiego. K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W13, K_U02, K_U03, K_U06, K_K0105.

Zdefiniować podstawowe zasady grafiki i ortografii polskiej i rosyjskiej. K_W01, K_W02, K_W10, K_W13, K_U03, K_U0406.

Charakteryzować części mowy pod względem ich kategorii morfologicznych w ujęciu kontrastywnym. K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_U02, K_U03, K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 6 semestrze.

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

Student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo i aktywność podczas zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z kolokwiów, zaliczenie nieobecności (treści zajęć) w ramach konsultacji.

Zakres tematów:

Istota badań konfrontatywnych i ich znaczenie.

Założenia językoznawstwa konfrontatywnego.

Porównawcze zestawienie fonemów polskich i rosyjskich. Charakterystyka artykulacyjna samogłosek w ujęciu konfrontatywnym.

Sposoby powstawania i klasyfikacja spółgłosek w języku polskim i rosyjskim.

Upodobnienia spółgłoskowe. Transkrypcja fonetyczna

Akcentuacja, grafika i ortografia języka polskiego i rosyjskiego.

Kategoria rodzaju rzeczownika w języku polskim i rosyjskim oraz wpływ tych różnic na rozbieżności fleksyjne.

Przegląd innych kategorii gramatycznych rzeczowników polskich i rosyjskich. Systemowe różnice w formach fleksyjnych rzeczownika w ujęciu konfrontatywnym.

Źródła odmiennej klasyfikacji typów przymiotnika w gramatykach polskiej i rosyjskiej.

Rozbieżności w zakresie stopniowania przymiotników polskich i rosyjskich oraz różnice w formach fleksyjnych.

Różnice w tworzeniu poszczególnych typów liczebników w języku polskim i rosyjskim. Rozbieżności w charakterze łączliwości liczebników.

Zestawienie typów zaimków w języku polskim i rosyjskim; różnice w zakresie form zaimków w obu językach.

Kategoria aspektu, strony i zwrotności czasownika w ujęciu językoznawstwa polskiego i rosyjskiego; tworzenie i znaczenia kategorii trybu czasownika.

Kontrasty w tworzeniu i użyciu pozostałych kategorii gramatycznych czasownika.

Różnice w systemie imiesłowów w języku polskim i rosyjskim.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium; metody podające (elementy wykładu prowadzonego z zastosowaniem prezentacji, objaśnienie), aktywizujące (ćwiczenia problemowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)