Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań literaturoznawczych 340-RT2-1MBL
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

3. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Warszawa 1965.

4. Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, opr. H. Markiewicz, t. 1-2, Warszawa 1971-1973.

5. Академические школы в русском литературоведении, АН СССР, Москва 1975.

6. Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970.

7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

8. Komparatystyka dla humanistów, red. nauk. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

9. Ю. М. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczy przedmiot:

1. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu współczesnych badań literackich (K_WO1).

2. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych (K_WO5).

3. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu metodologii badań literackich i poszerzać umiejętności badawcze, zmierzające do praktycznego wykorzystania w związku z własną karierą zawodową (K_UO5)

4. Potrafi merytorycznie argumentować, wykorzystując własne poglądy oraz poglądy innych autorów (K_UO5)

5. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim (K_UO8)

6. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować innych i pracować w grupie (K_K12).

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

Wykład, konsultacje, warsztaty grupowe.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, egzamin.

Zakres tematów:

1. Teoria literatury i historia literatury. Podstawowe kategorie teoretyczne.

2. Fenomenologia literatury

3. Formalizm rosyjski

4. Psychoanaliza

5. Strukturalizm

6. Semiotyka

7. Hermeneutyka

8. Badania genderowe

9. Postkolonializm

10. Komparatystyka klasyczna

11. Komparatystyka nowoczesna.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrey Baranov 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)