Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 340-RT2-1SEM4
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Zenderowski Radosław „Praca magisterska – licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej”, Warszawa 2014.

2. Wilczyńska Weronika, Michońska-Stadnik Anna, „Metodologia badań w glottodydaktyce”, Kraków 2010.

3. Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. Piotra Stelmaszczyka, Łódź 2006.

4. Literatura związana z tematem pracy magisterskiej (indywidualny dobór).

Uzupełniająca:

5. Łobocki Mieczysław, „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Kraków 2008.

6. Komorowska Hanna, „Metody badań empirycznych w glottodydaktyce”, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Student, który zaliczył przedmiot:

1.Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa, z teorii i metodologii glottodydaktycznej (K_W01, K_W04, K_W08).

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania własnością intelektualną (K_W07).

2. Potrafi opracować i zaprezentować wyniki swoich badań, których celem jest rozwiązywanie złożonych problemów naukowych z zakresu językoznawstwa, wiedzy o akwizycji i nauce języków obcych (K_U04).

3.Potrafi dokonać wnikliwej analizy i interpretacji różnych tekstów, umie merytorycznie argumentować, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska innych autorów, formułować wnioski i dokonywać podsumowań (K_U07, K_U08)

4. Posiada umiejętności językowe w zakresie j. rosyjskiego oraz umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku rosyjskim, dzięki którym może w formie pisemnej zaprezentować wyniki swojej pracy badawczej (K_U11)

5. Rozumie potrzebę czytania jako sposobu kształtowania jego wrażliwości estetycznej, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się (K_K01)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- egzamin ustny;

- zaliczenie pisemne;

- ocena aktywności w czasie zajęć;

- referat;

- dyplomowa praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne, dyskusje studenta, ocena bieżących zadań (np. referowanie przeczytanych najnowszych badań naukowych z językoznawstwa, prezentowanie poszczególnych części pracy), praca magisterska.

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia w sesji zimowej i letniej (I rok II st.) jest napisanie, oddanie i otrzymanie akceptacji ustalonych na zajęciach części pracy magisterskiej zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy. Harmonogram pracy jest udostępniony studentom na seminarium.

Zakres tematów:

1. Zasady pisania pracy dyplomowej (merytoryczne, techniczne).

2. Wybór tematu pracy oraz badania.

3. Projektowanie badania.

4. Dobór bibliografii.

5. Analiza dobranych treści w pracy dyplomowej.

6. Metodologia badań w językoznawstwie / glottodydaktyce - analiza.

7. Badania empiryczne: procedura i opracowanie wyników.

8. Redagowanie pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

seminarium (dyskusja, analiza)

W przypadku przejścia w r. ak. 2021/2022 na nauczanie zdalne, zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu wskazanej przez władze UwB platformy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 65
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 65
Andrey Baranov 4/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)