Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektrometria mas w analizie substancji biologicznie czynnych 310-CS2-2PCAN-3
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 999
Literatura:

1. Spektrometria mas-podstawy i zastosowania, Witold Danikiewicz, PWN, Warszawa, 2020.

2. Spektrometria mas, pod red. Piotra Sudera i Jerzego Silberringa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

3. Spektrometria mas, Edmond de Hoffmann, Jean Charette, Vincent Stroobant, WNT, Warszawa, 1998.

4. Analityka sądowa, Paweł Kościelniak, Renata Wietecha-Posłuszny, Małgorzata Król, Michał Woźniakiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022.

5. Bioanalityka w nauce i życiu, Irena Staneczko-Baranowska, Bogusław Buszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

6. Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka, Wiesław Żyrnicki, Jolanta Borkowska-Burnecka, Ewa Bulska, Ewa Szmyd, Wydawnictwo Malamut, 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji (KP7_WG1).

2. Student zna i rozumie nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych (KP7_WG5).

3. Student jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą fachową (KP7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę.

Zakres tematów:

1. Budowa spektrometru mas, metody jonizacji próbki, rodzaje stosowanych analizatorów i ich charakterystyka.

2. Proces fragmentacji związków bioaktywnych i wybór odpowiedniego trybu analizy (np. MRM, Product Ion Scan, Neutral Loss, Precursor Ion Scan).

3. Kolumny chromatograficzne i fazy ruchome stosowane w chromatografii cieczowej.

4. Techniki sprzężone np. chromatografia cieczowa połączona ze spektrometrią mas (LC-MS) oraz chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas (GC-MS) w kontekście analizy substancji biologicznie czynnych. Tandemowa spektrometria mas (MS/MS).

5. Procedury analityczne oznaczania substancji biologicznie czynnych (np. antybiotyków, antagonistów receptorów histaminowych, związków polifenolowych, pestycydów) w próbkach: środowiskowych (np. wodach powierzchniowych, ściekach, glebach, osadach dennych), biologicznych (np. osoczu, surowicy krwi) oraz żywności (np. produktach nabiałowych, naparach roślinnych).

6. Analiza toksykologiczna: etapy procedury, pobranie i przygotowanie próbek, metody instrumentalne, kalibracja, identyfikacja i oznaczanie analitów, metody przesiewowe i metody potwierdzające.

7. Analiza nowych substancji psychoaktywnych i rozróżnianie ich izomerów strukturalnych; niskorozdzielcza LR-MS i wysokorozdzielcza HR-MS – stosowane analizatory mas, sposoby zbierania danych, zalety, wady, obszary zastosowań,

8. Analiza substancji o działaniu dopingowym, lista substancji zabronionych, skutki stosowania dopingu, próbki do kontroli antydopingowej: rodzaje, sposoby pobierania i przygotowania do analizy, przebieg analizy kontroli dopingowej, substancje progowe i nieprogowe, analiza steroidów anaboliczno-androgennych, analiza leków stosowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Analiza śladowa pierwiastków o działaniu fizjologicznym, toksycznym i leczniczym metodami spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) oraz odparowania laserowego w połączeniu ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (LA-ICP-MS) - zasady oznaczeń, aparatura, interferencje i sposoby eliminacji, rodzaje analizowanych próbek, sposoby ich przygotowania, kalibracja, wymagania dotyczące zanieczyszczenia produktów leczniczych pierwiastkami, analiza leków, suplementów, tkanek biologicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 2044
Ilona Kiszkiel-Taudul, Marta Hryniewicka, Aneta Sokół, Barbara Leśniewska 14/999 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)